Σύμφωνα με την Alpha Bank, στο δεύτερο τρίμηνο, τα προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν στα 73 εκατ. ευρώ, ενώ η απόδοση των ίδίων Κεφαλαίων (RoTBV) στο 8,6%. Ο Δείκτης FL CET1 διαμορφώθηκε στο 11,7% και η ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή στα 2,42 ευρώ

Αποτελέσματα

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Alpha Bank, το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 6,9% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε €302,7 εκατ., επωφελούμενο από την αύξηση των χορηγήσεων και των εσόδων χρεογράφων.

Τα καθαρά Έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε €100,7 εκατ., μειωμένα κατά 6,7% σε τριμηνιαία βάση, καθώς η ενισχυμένη επίδοση του α’ τριμήνου οφειλόταν σε έσοδα που προέκυψαν από τη συμμετοχή της Τράπεζας στη χρηματοδότηση έργων.

Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε €244,7 εκατ., αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση, ενώ τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 5,4% λόγω έκτακτων εξόδων («Εξαιρούμενων Κονδυλίων»). Επιπλέον εξοικονόμηση κόστους έχει ήδη εξασφαλισθεί για το τρίμηνο από συναλλαγές ύψους €18 εκατ., που αναμένεται να λογιστικοποιηθεί με την ολοκλήρωσή τους.

To Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε €173,1 εκατ., αυξημένο κατά 5,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάκαμψης στο Καθαρό Έσοδο Τόκων.

Το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 94 μονάδες βάσης, λαμβανομένων υπόψη των ζημιών απομείωσης ύψους €75 εκατ. καθώς και των εξόδων διαχείρισης καθυστερήσεων €14 εκατ., ενώ, για το εξάμηνο, ανήλθε σε 75 μονάδες βάσης, σε συμφωνία με τον στόχο που είχε τεθεί για το έτος. Επιπλέον, η επίπτωση από απομειώσεις που σχετίζονται με συναλλαγές ανήλθε σε €189 εκατ., σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για το 2022. Οι καθαρές ροές ΜΕΑ παρέμειναν αμετάβλητες το β’ τρίμηνο.

Τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε €117,3 εκατ.

Τα προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε €73 εκατ. μη συμπεριλαμβανομένων: α) των μη επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων ύψους €6 εκατ., β) των ζημιών απομείωσης ύψους €3 εκατ., γ) την επίπτωση των συναλλαγών ΜΕΑ €214 εκατ., δ) των εσόδων από διακοπείσες δραστηριότητες και άλλες συναλλαγές €217 εκατ. και ε) φόρων σχετιζόμενων με τα παραπάνω, ύψους €49 εκατ.

Εξελίξεις

• Η εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας μέσω συναλλαγών ύψους €1,6 δισ., συνέβαλε στην επίτευξη μονοψήφιου δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) 8,2%. Eπετεύχθη σημαντική βελτίωση στην ποιότητα του ισολογισμού, καθώς τα ΜΕΑ σε επίπεδο Ομίλου μειώθηκαν κατά 89% από το τέλος του 2017 και ανήλθαν σε €3,2 δισ.
• Η έναρξη της συνεργασίας με τη Nexi στην ελληνική αγορά πληρωμών διευρύνει τις δράσεις επιχειρηματικής ανάπτυξης της Τράπεζας, γεγονός που της επιτρέπει να αξιοποιήσει τις θετικές προοπτικές σε ένα ευρέως αναπτυσσόμενο οικοσύστημα, ενισχύοντας τη δυναμική του Δικτύου της Alpha Bank.
• Η δυναμική επέκταση του εγχώριου χαρτοφυλακίου Εξυπηρετούμενων Δανείων με καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους €0,7 δισ. προς Επιχειρήσεις, επαναφέρει την Τράπεζα σε ηγετική θέση στη χρηματοδότηση των ελληνικών Επιχειρήσεων. Σε επίπεδο Ομίλου, τα Εξυπηρετούμενα Aνοίγματα αυξήθηκαν κατά 3% σε τριμηνιαία βάση.
• Η επίδοση στο Καθαρό Έσοδο Τόκων επωφελείται από την αύξηση των χορηγήσεων δανείων και των εσόδων χρεογράφων, καθώς μειώνεται η επίπτωση από την εξυγίανση του ισολογισμού. Η ανοδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί, ως αποτέλεσμα της αύξησης των επιτοκίων.
• Ενισχυμένη επίδοση στα Έσοδα από Προμήθειες που οφείλεται στην αύξηση των προμηθειών από Πιστωτικές Κάρτες και πληρωμές, σε συνδυασμό με την αύξηση των χορηγήσεων δανείων, καθώς και την ανθεκτική επίδοση των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
• O Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (FL CET1), διαμορφώθηκε σε 11,7%, λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίπτωση στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) από συναλλαγές, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Σύμφωνα με την Alpha Bank, «η Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή αναπτυξιακή δυναμική το 2022, εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και επίμονων πληθωριστικών πιέσεων λόγω αυξημένου κόστους. Με τους δείκτες οικονομικής συγκυρίας να συνθέτουν μία ασταθή εικόνα, η ελληνική οικονομία αναμένεται να επιδείξει ανθεκτικότητα, υποστηριζόμενη από την επενδυτική «ένεση» που χρηματοδοτείται ενεργά από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, την ενίσχυση των εσόδων που σχετίζονται με την ανάκαμψη του τουρισμού στο μεταπανδημικό περιβάλλον και τη μετάβαση της χώρας σε ένα μοντέλο περιορισμού κατανάλωσης ενέργειας. Παρά το απαιτητικό περιβάλλον, η Τράπεζα έχει ήδη σημειώσει εξαιρετική πρόοδο στην πορεία υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου, επιτυγχάνοντας σημαντικά ορόσημα το β’ τρίμηνο.

Η εξυγίανση του ισολογισμού μέσω συναλλαγών επετεύχθη, καθώς ο Δείκτης ΜΕΑ μειώθηκε σε μονοψήφιο ποσοστό 8,2%, με την αναταξινόμηση €1,6 δισ. ΜΕΑ στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση», με την αντίστοιχη επίπτωση στα αποτελέσματα του β’ τριμήνου. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη Nexi επιτρέπει στην Τράπεζα να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες στον τομέα πληρωμών, ενώ η θετική επίπτωση στα κεφάλαια ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή μας θέση.

Σημαντική αύξηση επετεύχθη στο χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων κατά 9% ετησίως στην Ελλάδα και κατά 5% ετησίως στις Διεθνείς Δραστηριότητες. Τα έσοδα από Προμήθειες ύψους €101 εκατ. επιβεβαιώνουν την επιστροφή της δραστηριότητας σε κανονικά επίπεδα, ενώ έχει εξασφαλιστεί το μεγαλύτερο μέρος της προβλεπόμενης μείωσης του κόστους.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους μας και στους στόχους μας για ενίσχυση της κερδοφορίας του Ομίλου, την αύξηση της ενσώματης λογιστικής αξίας και των εποπτικών κεφαλαίων και την ανταμοιβή των Μετόχων μας.»