Η εταιρία με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ – Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων» και τον δ.τ. ΑΕΓΕΚ (στο εξής η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22ης Αυγούστου 2022 εξέλεξε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 4706/2020, λόγω λήξης της θητείας του, νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο τους κ.κ. Μιλτιάδη Φωτιάδη, Ιωάννη Γαϊτανάρο, Μαρία Σαρηγιάννη, Χρήστο Νούσια και Δημήτριο Νίκα και όρισε ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του τους κ.κ. Χρήστο Νούσια και Δημήτριο Νίκα, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 ν. 4706/2020.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε την 22.08.2022 και συγκροτήθηκε σε σώμα, όπως παρακάτω :

(1) Μιλτιάδης Φωτιάδης, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος

(2) Ιωάννης Γαϊτανάρος , Αντιπρόεδρος Δ.Σ. / μη Εκτελεστικό Μέλος

(3) Μαρία Σαρηγιάννη, μη Εκτελεστικό Μέλος

(4) Χρήστος Νούσιας , ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

(5) Δημήτριος Νίκας, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει στις 22.08.2025, δυνάμενη να παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι το χρόνο σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας του έτους 2025.

Η κατά τα άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017 και το Ν.4706/2020, επανακαθόρισε το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας. Ετσι επιβεβαιώθηκε και ορίσθηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου είναι κατά την έννοια του άρθρου 44 παρ. 1(α)(αβ) Ν. 4449/2017, ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή (μέλη Δ.Σ και τρίτα πρόσωπα), απαρτιζόμενη από τα δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ένα (1) μη μέλος του (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο) που ορίσθηκε από την Γενική Συνέλευση, τον κο Ανδρέα Κουτούπη. H θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι τριετής, ήτοι μέχρι τις 22.8.2025. Απαντα τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου. Η Επιτροπή Ελέγχου, κατά την συνεδρίασή της στις 22.08. 2022, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

(1) Ανδρέας Κουτούπης, Πρόεδρος (Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο)

(2) Χρήστος Νούσιας , Μέλος (Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)

(3) Δημήτριος Νίκας , Μέλος (Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κατά την ως άνω συνεδρίαση αποφάσισαν, σε συμφωνία με το άρθρο 44 παρ. (ζ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, να προβλέψουν την υποχρεωτική παρουσία ενός τουλάχιστον Ανεξάρτητου Μέλους με επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική ή την ελεγκτική κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας.

Ως εκ τούτου, στις συνεδριάσεις αυτές θα παρίσταται υποχρεωτικώς και ο κ. Ανδρέας Κουτούπης ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι πληροί το σύνολο των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, και διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και την ελεγκτική, γνώση που σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)».

Διαβάστε ακόμη:

Όλο και περισσότερες γυναίκες στην Ελλάδα «γδύνονται» στο OnlyFans – «Μέσα σε λίγες μέρες έβγαλα όσα σε ένα μήνα»

Έτοιμο το πακέτο παροχών που θα ανακοινωθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Σκρέκας – Ρεύμα: Απορροφάται το 94% της αύξησης στα νοικοκυριά με επιδότηση 1,9 δις ευρώ