Ο εταιρικός μετασχηματισμός της Τράπεζας Πειραιώς είναι πλήρως νόμιμος και ηθικός και έχει ήδη συμβεί σε τρεiς τράπεζες, ανέφερε στη Βουλή ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργο Ζαββός, υπογραμμίζοντας ότι αυτοί οι μετασχηματισμοί γίνονται βάση τη νομοθεσία, την έγκριση του Ευρωπαίου επόπτη για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλειου Βιλιάρδου, ο υφυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά, πως η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στον εταιρικό της μετασχηματισμό στις 20 Δεκεμβρίου 2000 δημιουργώντας την Holding Company – εταιρεία συμμετοχών – και τη νέα Τράπεζα Πειραιώς. Η διαδικασία αυτή, είπε, είναι πλήρως νόμιμη, δεδομένου ότι έχουν ακολουθηθεί όλες οι αναγκαίες νομικές διαδικασίες. Συν τοις άλλοις, έχει ήδη εγκριθεί από τον Ευρωπαίο επόπτη, τoν λεγομένo SSM.

«Αναβαλλόμενος φόρος»

Στην χώρα μας, ανέφερε ο υφυπουργός, αυτή η απόσχιση έχει μια ιδιοτυπία Ο αναβαλλόμενος φόρος λογίζεται ως εποπτικό κεφάλαιο. Δηλαδή εάν μια τράπεζα παρουσιάσει μία ζημία την οποία δεν μπορεί να καλύψει με προσφυγή σε ιδιωτικά κεφάλαια, τότε ενεργοποιείται ο μηχανισμός του hive down, παρεμβαίνει το Δημόσιο, το οποίο παίρνει συμμετοχή με αντίστοιχες μετοχές. Στην περίπτωση δηλαδή, αυτής της μεθόδου, έχουμε μια επαρκή διαδικασία αποχωρισμού, ώστε η τράπεζα να αποφύγει ενδεχόμενη ζημιά, η οποία θα μπορούσε να προκύψει από την ενεργοποίηση του αναβαλλόμενου φόρου, δεδομένου ότι στη Holding Company βρίσκονται μια σειρά συμμετοχών, συν τοις άλλοις τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ενώ στη νέα τράπεζα, η οποία λειτουργεί με καινούργια άδεια, βρίσκεται ο λεγόμενος «αναβαλλόμενος φόρος».

 

Αυτό, όπως επεσήμανε ο κ. Ζαββός, ακολούθησαν και οι τρεις συστημικές τράπεζες, γιατί έτσι μπορούν να επιταχύνουν τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω του «ΗΡΑΚΛΗ». Στη συγκεκριμένη περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς, έγινε για να μπορέσει να αποκτήσει η τράπεζα τη λεγόμενη αποαναγνώριση, δηλαδή να ολοκληρώσει την τιτλοποίηση ενός σημαντικού ύψους εξυπηρετούμενων δανείων, συνολικής μικτής λογιστικής αξίας περίπου 7,5 δισεκατομμυρίων). Δεύτερον, γιατί ο μετασχηματισμός επιτρέπει τη σημαντική μείωση του ύψους των προβλέψεων για πιστωτικές ζημίες και την αποδέσμευση κεφαλαίων τα οποία θα μπουν στην πραγματική οικονομία. Και τρίτον, γιατί έτσι βελτιώνεται και η ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού, πράγμα που κάνει τις τράπεζες κάνει ελκυστικές σε επενδύτές.

Eίναι εμφανή τα οικονομικά στοιχεία

Ο υφυπουργός, ανέφερε πως τα πλήρη οικονομικά στοιχεία της Πειραιώς είναι εμφανή, και σύμφωνα με την ενημέρωση της τράπεζας, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αξίας 6,3 δισεκατομμυρίων ευρώ και τα δάνεια και οι απαιτήσεις κατά πελατών αξίας 38,2 εκατομμυρίων ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2020, περιλαμβάνονται στα εν λόγω κονδύλια της ατομικής και ενοποιημένης κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης της χρήσης του 2020 της Τράπεζας Πειραιώς που εγκρίθηκαν από το διοικητικό της συμβούλιο στις 9 Απριλίου 2021, αλλά και στην ενοποιημένη εγκατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της της «Πειραιώς Financial Holdings ΑΕ» της χρήσης του 2020, που εγκρίθηκε και αυτή από το διοικητικό συμβούλιο της «Πειραιώς Financial Holdings» στις 24 Μαρτίου 2021.

Ο κ. Ζαββός, τόνισε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα προγράμματα «Ηρακλής 1» και «Ηρακλής2» για την απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος από τα κόκκινα δάνεια, σημειώνοντας ότι, όχι μόνον η Πειραιώς, αλλά και οι αυξήσεις κεφαλαίου που ετοιμάζει η τράπεζα ALPHA, δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά σημαντική και ενδιαφέρουσα συγκυρία εξόδου από την κρίση, ανάκαμψης και ανάπτυξης.