Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων 3μηνης διάρκειας, από την οποία αντλήθηκε το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 0,45%, αυξημένο κατά 25 μονάδες βάσης, από την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία τον Ιούλιο. Ο δείκτης κάλυψης υποχώρησε στο 1,72 από 1,84 στην προηγούμενη δημοπρασία.

Το ποσό που συγκεντρώθηκε περιελάμβανε 187,5 εκατ. ευρώ μη ανταγωνιστικές προσφορές. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 5η Αυγούστου. 

Η ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 0,45%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.074 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,72 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

13 εβδομάδων

3 Αυγούστου 2022

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

6 Ιουλίου 2022

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 625 625
2. Ύψος προσφορών 1.074 1.148
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 1,72 1,84
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 812,5 812,5
5. Απόδοση 0,45% 0,20%
6. Τιμή Δημοπρασίας 99,886 99,950
7. Cut – off ratio 44% 79%