Στην ΕΚΤΕΡ ανατέθηκε το έργο της επέκτασης του Αερολιμένα Χίου. Το ποσό σύμβασης ανέρχεται στα 6.690.440,44 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 17% και ο χρόνος κατασκευής έργου είναι 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ειδικότερα, η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι την 1η Αυγούστου 2022, υπέγραψε σύμβαση εκτέλεσης έργου με την Γενική Δ/νση Συγκοινωνιακών Υποδομών/Δ/νση Υποδομών Αεροδρομίων (Δ15), με ποσό σύμβασης 6.690.440,44€ πλέον Φ.Π.Α 17% και χρόνο κατασκευής έργου 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Αντικείμενο του έργου είναι η επέκταση, αναδιαρρύθμιση, επισκευή και βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κρατικού Αερολιμένα Χίου και περιλαμβάνει τα υποέργα 3, 4 και 7 της ενταγμένης πράξης στο Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ με κωδικό ΟΠΣ 5067519:

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: έργα επέκτασης και βελτίωσης του υφιστάμενου αεροσταθμού που αφορούν σε υποδομή για την παροχή αεροναυτικών υπηρεσιών, ήτοι το τμήμα των εργασιών αυτών (οικοδομικές, υδραυλικές, η/μ κλπ) που αφορούν στη διαμόρφωση των χώρων εξυπηρέτησης των επιβατών, των γραφείων της ΥΠΑ, των γραφείων ελέγχων κλπ, μη περιλαμβανομένων των εργασιών για χώρους εμπορικών χρήσεων (καταστήματα, γραφεία και αποθήκες τρίτων, εκδοτήρια εισιτηρίων κλπ) και χρήσεων εστίασης.

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Αφορά στην υποδομή εμπορικών χρήσεων και χρήσεων εστίασης και περιλαμβάνει τις απαραίτητες κατασκευαστικές εργασίες για τους χώρους εστίασης και εμπορικής χρήσης του αεροσταθμού.

ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Στο υφιστάμενο κτίριο του Π.Ε.Α. θα πραγματοποιηθούν εργασίες εκσυγχρονισμού και αποκατάστασης τελειωμάτων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.