Στην διάθεση του επενδυτικού κοινού διατίθεται από σήμερα το Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρεία Intralot που “πέρασε” στην χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το Ενημερωτικό Δελτίο αφορά στη δημόσια προσφορά 222.800.215 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (εφεξής οι “Νέες Μετοχές”), που θα εκδοθούν από την Εταιρία στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με αναλογία 1,4999665907674 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Εταιρίας (εφεξής η “Αύξηση”) και τιμή διάθεσης €0,58 για κάθε μία Νέα Μετοχή, που θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το “Χ.Α.”), με βάση την από 21.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, και δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 23.05.2022.

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 13.3 “Διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και Δικαιώματος Προεγγραφής” του Ενημερωτικού Δελτίου.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρίας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 23.06.2022, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

• του Χρηματιστηρίου Αθηνών
• της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
• της Εταιρίας

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι δωρεάν διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας στο 19ο χλμ Παιανίας – Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 190 02, Παιανία Αττικής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (υπεύθυνοι κ.κ. Μιχαήλ Τσαγκαλάκης και Αντώνιος Μάνδηλας, τηλέφωνο 210-6156000).