Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της Σαράντης η διανομή μερίσματος 0,1431076139 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Στις 31/05/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ». Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν 136 μέτοχοι εκπροσωπούντες 55.743.153 μετοχές, ήτοι ποσοστό 83,2% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας). Ως εκ τούτου η συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί των της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:

1. Ενέκρινε το σύνολο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για τη χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), μετά της επ’ αυτών Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 28.04.2022 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας την 29.04.2022.

Επίσης, εγκρίθηκε η εγγραφή ποσού €1.345.896,44 στο Τακτικό Αποθεματικό και η καταβολή συνολικού μεικτού ποσού €1.325.627,00 ως αμοιβή από τα κέρδη της Εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών (όρος 2.1.1. περ. v) στα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γρηγόρη Σαράντη, ποσό 331.000,00 €,

(β) Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος κ. Κυριάκο Σαράντη, ποσό 385.000,00 €,

(γ) Στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Ροζακέα, ποσό 500.146,00 €,.

(δ) Στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Γιάννη Μπούρα, ποσό 109.481,00 €.

Περαιτέρω, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ποσού 0,1431076139 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικού ποσού 10 εκ. ευρώ. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει). Τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετόχων. Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο από τη Γενική Συνέλευση προκειμένου να καθορίσει τις υπόλοιπες λεπτομέρειες και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την προσήκουσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είχε ως εξής:

_Ψήφοι υπέρ: 55.743.133, που αναλογούν στο 100,00% των παρισταμένων μετόχων.

_Ψήφοι κατά: 0.

Αποχή: 20.

2. Υπέβαλε υπόψη των μετόχων την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (https://www.sarantisgroup.com/investor-relations/shareholders/general-meetings/). Στην ως άνω έκθεση αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση 2021. Επιπλέον, περιλαμβάνεται περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρία.

Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είχε ως εξής:

_Ψήφοι υπέρ: 55.743.153, που αναλογούν στο 100,00% των παρισταμένων μετόχων.

_Ψήφοι κατά: 0.

_Αποχή: 0.

3. Ενέκρινε την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είχε ως εξής:

_Ψήφοι υπέρ: 53.359.726, που αναλογούν στο 95,72% των παρισταμένων μετόχων.

_Ψήφοι κατά: 2.383.427 που αναλογούν στο 4,28% των παρισταμένων μετόχων.

_Αποχή: 0.

4. Ενέκρινε την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2021.

Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είχε ως εξής:

_Ψήφοι υπέρ: 55.743.153, που αναλογούν στο 100,00% των παρισταμένων μετόχων.

_Ψήφοι κατά: 0.

_Αποχή: 0.

5. Μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ενέκρινε την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 01.01.2022 – 31.12.2022 και ειδικότερα ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Αχινιώτη Χριστόφορο του Ιωάννη και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Λουκά Θανάση του Μιχαήλ και όρισε σαν αμοιβή την ελάχιστη εκ του νόμου οριζόμενη πλέον ΦΠΑ.

Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είχε ως εξής:

_Ψήφοι υπέρ: 52.703.231, που αναλογούν στο 94,55% των παρισταμένων μετόχων.

_Ψήφοι κατά: 2.565.666, που αναλογούν στο 4,60% των παρισταμένων μετόχων.

_Αποχή: 474.256, που αναλογούν στο 0,85% των παρισταμένων μετόχων.

6. Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ. της 28/04/2022 και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2021, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.02.2021 σε τροποποίηση της εγκεκριμένης στις 18.6.2019 Πολιτικής Αποδοχών.

Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας είναι αναρτημένη στην εξής διεύθυνση: https://www.sarantisgroup.com/investor-relations/shareholders/general-meetings/ .

Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είχε ως εξής:

_Ψήφοι υπέρ: 32.763.430, που αναλογούν στο 58,78% των παρισταμένων μετόχων.

_Ψήφοι κατά: 22.915.223, που αναλογούν στο 41,10% των παρισταμένων μετόχων.

_Αποχή: 64.500, που αναλογούν στο 0,12% των παρισταμένων μετόχων.

7. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ενέκρινε την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου λόγω λήξης της θητείας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου που είχαν εκλεγεί με την από 20.05.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την από 28.05.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας η οποία είναι αναρτημένη στην εξής διεύθυνση:

https://sarantisgroup.com/el/ependytikes-sxeseis/plirofories-pros-metoxous/genikessuneleuseis/ μαζί με τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων προς εκλογή μελών, ενέκρινε την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου με ετήσια θητεία, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του 2023, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή και θα αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, ενέκρινε την εκλογή ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, των κκ. Χρήστο Οικονόμου του Ιωάννη και Ειρήνη Νικηφοράκη του Μάρκου, ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και του κ. Ιωάννη Αρκουλή του Μιχαήλ, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ο κ. Ιωάννης Αρκουλής, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1(ζ) του αρ. 44 του ν. 4449/2017.

Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είχε ως εξής:

_Ψήφοι υπέρ: 55.643.313, που αναλογούν στο 99,82% των παρισταμένων μετόχων.

_Ψήφοι κατά 99.840, που αναλογούν στο 0,18% των παρισταμένων μετόχων.

_Αποχή: 0.

8. Ενέκρινε την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052. Ειδικότερα, ενέκρινε την απόκτηση, κατά μέγιστον, αριθμού μετοχών ο οποίος συνυπολογιζομένων των έως σήμερα αποκτηθεισών ιδίων μετοχών οι οποίες ανέρχονται σε 2.915.273, θα ισούται κατά ανώτατο όριο με το 10% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, με κατώτατη τιμή αγοράς €0,78 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς €15 ανά μετοχή και για χρονικό διάστημα αγοράς 24 μηνών από την ημερομηνία της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, δηλαδή μέχρι την 31/05/2024. Σκοπός της αγοράς (συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών, τις οποίες έχει ήδη αποκτήσει και διατηρεί η Εταιρεία) θα είναι η εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιτρεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία σκοπών και χρήσεων. Επιπλέον, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την προσήκουσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είχε ως εξής:

_Ψήφοι υπέρ: 55.743.153, που αναλογούν στο 100,00% των παρισταμένων μετόχων.

_Ψήφοι κατά: 0.

_Αποχή: 0.

9. Υπέβαλε υπόψη των μετόχων την Έκθεση των Ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.sarantisgroup.com/investor-relations/shareholders/general-meetings/.

Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είχε ως εξής:

_Ψήφοι υπέρ: 55.743.153, που αναλογούν στο 100,00% των παρισταμένων μετόχων.

_Ψήφοι κατά: 0.

_Αποχή: 0.

10. Ενέκρινε την εκλογή του κ. Ευαγγέλου Σιαρλή του Αργυρίου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους Γεωργίου Κωστιάνη, η οποία αποφασίστηκε με την από 21-04-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 στοιχεία αναφορικά με το ανωτέρω μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: https://www.sarantisgroup.com/investor-relations/shareholders/general-meetings/

Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είχε ως εξής:

_Ψήφοι υπέρ: 48.794.694, που αναλογούν στο 87,53% των παρισταμένων μετόχων.

_Ψήφοι κατά: 6.948.459, που αναλογούν στο 12,47% των παρισταμένων μετόχων.

_Αποχή: 0.

11. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικου της Εταιρείας με την προσθήκη στον εταιρικό σκοπό της Εταιρείας της εξής δραστηριότητας: «παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα σε ιδιόκτητο χώρο για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας».

Κατόπιν της ως άνω τροποποίησης, το άρθρο 3 του Καταστατικού της Εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή και εμπορία: α) καλλυντικών, αρωμάτων και αιθέριων ελαίων, β) ενδυμάτων, γ) δερματίνων ειδών, δ) παιδικών ειδών, ε) στιλβωτικών προϊόντων ατομικών ή οικιακών, στ) ειδών καθαρισμού, ζ) αλουμινόφυλλων, οικιακών σκευών μίας χρήσεως, πλαστικών μεμβρανών συντηρήσεως τροφίμων και λοιπών υλικών, η) υλικών επιδέσεως και γενικά ειδών φαρμακείου, θ) φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής ακόμα και από τρίτους ή για λογαριασμό τρίτων, η αντιπροσώπευση κατόχου αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής, εισαγωγές και εξαγωγές φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής, ι) βάμβακος και προϊόντων βάμβακος ια) τροφών και σκευασμάτων για κατοικίδια ζώα, ιβ) ειδών για τον καλλωπισμό και περιποίηση κατοικίδιων ζώων, ιγ) η εμπορία κατοικίδιων ζώων, καθώς και συναφών προς τα παραπάνω προϊόντων και εμπορευμάτων, ιδ) η λιανική εμπορία καλλυντικών, αρωμάτων και συναφών ειδών, ιε) παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα σε ιδιόκτητο χώρο για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας .

Επίσης σκοπός της εταιρείας είναι και η παροχή υπηρεσιών μηχανοργάνωσης, οργάνωσης λογιστηρίου, οργάνωσης αποθήκης και διανομών (logistics), η παροχή υπηρεσιών αισθητικής περιποίησης προσώπου και σώματος όπως και η παροχή υπηρεσιών σχετικών με την περιποίηση, εκπαίδευση και θεραπεία κατοικίδιων ζώων.

2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναταια) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο, γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ε) να παρέχει οιουδήποτε είδους εγγυήσεις υπέρ εταιρειών στις οποίες μετέχει κατά πλειοψηφία.”

Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είχε ως εξής:

_Ψήφοι υπέρ: 55.743.153, που αναλογούν στο 100,00% των παρισταμένων μετόχων.

_Ψήφοι κατά: 0.

_Αποχή: 0.