Αύξηση εσόδων και βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας της ανακοίνωσε η Premia Properties για το 2021. Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €9,5 εκ. έναντι €1,7 εκ. το 2020, με τα έσοδα μίσθωσης επενδυτικών ακινήτων να διαμορφώνονται αντίστοιχα σε €6,5 εκ. έναντι €1,5 εκ.

Τα μισθώματα του Ομίλου δεν επηρεάστηκαν σημαντικά από την πανδημία (Covid-19), με τη σχετική μείωση να ανέρχεται σε €0,2εκ. για το 2021. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, αυξήθηκαν κατά περίπου 10 φορές σε σχέση με το 2020 και ανήλθαν σε €10,8 εκ. ενώ τα EBITDA μη συμπεριλαμβανομένων κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογη αξία (Adjusted EBITDA), αυξήθηκαν κατά περίπου 7 φορές και διαμορφώθηκαν σε €3,7 εκ.

Τα ενοποιημένα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €14,6 εκ., έναντι €2,4 εκ. το 2020. Η αύξηση που σημειώθηκε οφείλεται τόσο στην συνεισφορά κερδοφορίας από τις εταιρίες του Ομίλου όσο και στην επίδραση από την αναπροσαρμογή της αναβαλλόμενης φορολογίας λόγω μετατροπής της Εταιρείας σε ΑΕΕΑΠ.

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων

Διεύρυνση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων με την προσθήκη δέκα νέων ακινήτων καθώς και υπογραφή προσυμφώνων αγοράς ακόμη τεσσάρων ακινήτων εντός του 2021. Στρατηγική είσοδος στον τομέα των εξυπηρετούμενων οικιστικών ακινήτων με την απόκτηση ακινήτου στον Πειραιά. Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας περιλαμβάνει συνολικά είκοσι επτά ακίνητα:

  • Δεκατρία (13) επενδυτικά ακίνητα εισοδήματος εκ των οποίων εννέα (9) logistics, τρία (3) big-boxes και ένα (1) ακίνητο εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων (serviced apartments)
  • Τέσσερα (4) επενδυτικά ακίνητα προς μελλοντική αξιοποίηση εκ των οποίων δύο (2) βιομηχανικά ακίνητα και δύο (2) οικόπεδα
  • Δέκα (10) σχολεία υπό διαχείριση μέσω σύμβασης ΣΔΙΤ – Η Εταιρεία έχει επίσης υπογράψει προσύμφωνα για την απόκτηση τεσσάρων (4) ακόμη επενδυτικών ακινήτων, τριών (3) ακινήτων φοιτητικών εστιών και ενός (1) ακινήτου βιοτεχνολογίας.

Οι προοπτικές για το 2022

Έπειτα από την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικής αξίας €75 εκ. τον Ιούλιο 2021 και την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους € 100 εκ. τον Ιανουάριο 2022, η Premia Properties έχει θέσει σταθερές βάσεις για την περαιτέρω δυναμική ανάπτυξή της, καθώς έχει:
– διευρύνει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο της διαθέτοντας πλέον 27 ακίνητα, ενώ έχει προχωρήσει στην υπογραφή προσυμφώνων για την απόκτηση ακόμη 4 ακινήτων
– λάβει την άδεια για τη μετατροπή της σε ΑΕΕΑΠ ώστε να δραστηριοποιηθεί αποτελεσματικότερα στην αγορά ακινήτων αξιοποιώντας τα σχετικά φορολογικά πλεονεκτήματα
– ενισχύσει σημαντικά τη μετοχική της βάση και έχει στη διάθεσή της σημαντικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής της.
Η Premia Properties συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου παρά τις αβέβαιες επικρατούσες συνθήκες, τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας. Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ρευστό καθώς τα δεδομένα για την ένταση και τη διάρκεια της πανδημίας, της ενεργειακής κρίσης αλλά και της κρίσης στην Ουκρανία μεταβάλλονται διαρκώς, καθιστώντας οποιεσδήποτε ποσοτικές εκτιμήσεις αναφορικά με τις επιπτώσεις στην εγχώρια οικονομία, την αγορά ακινήτων και κατ’ επέκταση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, ιδιαιτέρως δύσκολες.
Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις και αξιολογεί συνεχώς τα δεδομένα που διαμορφώνονται. Η Premia Properties έχει επιλέξει στρατηγικά συγκεκριμένους κλάδους ακινήτων διαμορφώνοντας ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων, ανθεκτικό στις επιπτώσεις της πανδημίας και έναντι του πληθωρισμού, με μακροχρόνιες συμβάσεις και μισθωτές υψηλής φερεγγυότητας. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και την ισχυρή μετοχική της βάση και την ενισχυμένη χρηματοοικονομική διάρθρωσή της,
Η Premia Properties εκτιμά ότι είναι σε θέση να συνεχίσει απρόσκοπτα την επιχειρηματική της δραστηριότητα στο εγγύς μέλλον παραμένοντας σε τροχιά ανάπτυξης. Η Premia Properties εστιάζει στην αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών με στόχο την επίτευξη υψηλών αποδόσεων και υπεραξιών για τους μετόχους της, στους στρατηγικούς κλάδους της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics, βιομηχανικά ακίνητα), των εξυπηρετούμενων οικιστικών ακινήτων (serviced apartments), των εμπορικών ακινήτων (big-boxes) και σε κτίρια κοινωνικού
χαρακτήρα, ιδιαίτερα στον χώρο της εκπαίδευσης. Παράλληλα, αξιολογεί συνεχώς τις συνθήκες της αγοράς ακινήτων με στόχο, εφόσον κριθεί σκόπιμο, να εξετάσει επιλεκτικά την είσοδό της και σε άλλους κλάδους.