Η Πλαστικά Θράκης γνωστοποίησε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 25ης Σεπτεμβρίου 2021 αποφάσισε την διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2021 με βάση τις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2021-30.06.2021.

Το προσωρινό μέρισμα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.750 χιλ. ευρώ (μικτό ποσό), αντιστοιχεί σε 0,1086 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό) και υπόκειται σε παρακράτηση ποσοστού 5%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.12.2019). Το ποσό του προσωρινού μερίσματος ανά μετοχή που θα καταβληθεί τελικώς θα προσαυξηθεί κατά το ποσό του αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής.

Η διανομή του προσωρινού μερίσματος

Η διανομή του προσωρινού μερίσματος θα πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) μηνών από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής ανακοινώσεως περί της δημοσίευσης των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2021-30.06.2021 (Α’ εξάμηνο τρέχουσας χρήσεως 2021) .

Η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date), η ημερομηνία αποκοπής του σχετικού δικαιώματος, καθώς και η ημερομηνία καταβολής του προσωρινού μερίσματος θα ανακοινωθούν μετά την υποβολή των ως άνω χρηματοοικονομικών καταστάσεων στις προβλεπόμενες από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ και την ολοκλήρωση των εν λόγω διατυπώσεων, διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.