Ανθεκτικές επιδόσεις: Ισχυρή λειτουργική κερδοφορία 44 εκ. με ενισχυμένο επαναλαμβανόμενο EBITDA κατά 2,4% και προτεινόμενο ετήσιο μικτό μέρισμα €0,23 / μετοχή ανακοίνωσε ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης.

Το 2023, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €345,4 εκατ. έναντι €394,4 εκατ. το 2022, απόρροια και των ιστορικά υψηλών τιμών πρώτων υλών τους πρώτους μήνες του 2022. O Όμιλος κατάφερε τη διατήρηση του όγκου πωλήσεων στα επίπεδα του 2022 (109,8 χιλ. τόνοι το 2023 έναντι 109,2 χιλ. τόνοι το 2022), υπό δυσμενείς εξωγενείς συνθήκες, όπως χαμηλότερη ζήτηση σε βασικούς κλάδους της οικονομίας (κατασκευές, αγροτικός τομέας) και σε σημαντικές αγορές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ).

Το συνολικό EBITDA διαμορφώθηκε στα €44,0 εκατ. ενισχυμένο κατά 2,4%, συγκριτικά με €43,0 εκατ. που ανήλθε το EBITDA της χρήσης 2022 από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων. Σημειώνεται ότι, το EBITDA του 2022 έχει επηρεαστεί από έκτακτα κέρδη ύψους €5,3 εκατ., που προέκυψαν από τη διάθεση προϊόντων COVID-19, διαμορφώνοντας το συνολικό EBITDA στα €48,3 εκατ. Η αύξηση του επιπέδου επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας του 2023 ξεκάθαρα καταδεικνύει τη ανθεκτικότητα του Ομίλου να επιτυγχάνει σταθερή και επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, ενώ η διατήρηση των πωληθέντων όγκων είναι επίσης μια ισχυρή ένδειξη των δυνατοτήτων του Ομίλου για περαιτέρω βελτίωση της οικονομικής απόδοσης του στο μέλλον.

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας του Ομίλου, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανέρχεται σε €16,3 εκατ., περιλαμβάνοντας και τις προθεσμιακές καταθέσεις ύψους €13,3 εκατ. Το χαμηλό επίπεδο Καθαρού Δανεισμού καταδεικνύει την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου και την ποιότητα του πελατειακού του χαρτοφυλακίου, τη δυνατότητα του να επενδύει διατηρώντας χαμηλά τον Καθαρό του Δανεισμό, διανέμοντας παράλληλα σημαντικά υψηλότερα μερίσματα, συγκριτικά με τα προ πανδημίας επίπεδα. Ταυτόχρονα, από χρηματοοικονομικής σκοπιάς, ο Όμιλος έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί οποιασδήποτε επιχειρηματική ευκαιρία, που τυχόν θα προκύψει, για την περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξή του.

Το προγραμματισμένο επενδυτικό πλάνο €30 εκατ. σε ταμειακή βάση έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς με την υλοποίηση κρίσιμων έργων στους δύο βασικούς τομείς δραστηριοποίησης του Ομίλου, στις εγκαταστάσεις του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της νέας επένδυσης στα Θερμοκήπια Θράκης, με την περαιτέρω επέκταση των Θερμοκηπίων κατά 65 στρέμματα.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο κ. Δημήτρης Μαλάμος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, ανέφερε: 

«Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης παρουσίασε για άλλη μια χρονιά ανθεκτικές επιδόσεις υπό ασταθείς συνθήκες, με περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής του κερδοφορίας, διατήρηση του όγκου πωλήσεων, χαμηλό καθαρό δανεισμό και υψηλές επενδύσεις που διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα την ηγετική του θέση στους κλάδους δραστηριοποίησής του. Με τη βιωσιμότητα και την καινοτομία να εντάσσονται οργανικά στο σύνολο των πρακτικών μας και τις επενδύσεις να συνεχίζονται δυναμικά, η στρατηγική του Ομίλου συνεχίζει να αποδίδει με σταθερούς ρυθμούς. Διαρκής μας στόχος είναι η αύξηση της αξίας στο σύνολο του οικοσυστήματός μας: τους εργαζόμενους του Ομίλου, τους πελάτες και τους προμηθευτές-συνεργάτες του, το επενδυτικό και καταναλωτικό κοινό και ευρύτερα την κοινωνία.»

Η Διοίκηση του Ομίλου Πλαστικά Θράκης θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη (Conference Call), αναφορικά με την ετήσια ενημέρωση των Αναλυτών, σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2023, την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024. Οι λεπτομέρειες της οργάνωσης της τηλεδιάσκεψης θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας στην ιστοσελίδα της.

Διαβάστε ακόμη: