Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, τόνισε ότι το ποσοστό εμβολιασμού των νοσοκομειακών γιατρών έχει φτάσει το 94,7%. 

Η κ. Παγώνη, μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι το υπόλοιπο ποσοστό είναι αυτοί που περνούν τη νόσο και δεν μπορούν να εμβολιαστούν τώρα και θα εμβολιαστούν μετά από κάποιους μήνες σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

Και πρόσθεσε ότι οι νοσοκομειακοί γιατροί έφτασαν σιγά – σιγά σε αυτό το ποσοστό όπως πρέπει να φτάσουν και όλοι οι υπόλοιποι υγειονομικοί «γιατί έχουμε υποχρέωση οι ίδιοι και οι νοσηλευτές και οι γιατροί απέναντι στους ασθενείς μας να εμβολιαστούμε, απέναντι στον εαυτό μας, απέναντι στις οικογένειές μας και στους φίλους μας. Και μάλιστα όταν πρόκειται για γιατρούς οι οποίοι γνωρίζουν τη νόσο, γνωρίζουν τις επιπλοκές, έχουν δει τα περιστατικά πώς μετά από τις απλές κλίνες διασωληνόνονται και πάνε στις μονάδες δεν χρειάζεται να γίνεται και καμία συζήτηση ούτε να τους το επιβάλλουν μη γιατροί. Για μας είναι δεδομένο ότι πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι».

Το ποσοστό εμβολιασμού των νοσηλευτών είναι μικρότερο είπε η κ. Παγώνη. 

«Από ότι ξέρω από τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ είναι πάνω από 80%. Για αυτό λοιπόν θα πρέπει να αυξηθούν και τα ποσοστά των νοσηλευτών έτσι ώστε και αυτοί να καλύψουν το κενό αυτό, διότι δεν μπορούμε να εργαζόμαστε σε νοσοκομεία, να έχουμε τον ασθενή απέναντί μας και να μην είμαστε εμβολιασμένοι. Δεν χρειάζεται καμία ράβδος, κανένα δάκτυλο να μας κουνήσουν όταν ξέρουμε οι ίδιοι τι συμβαίνει μέσα στα νοσοκομεία», ανάφερε.

Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Τι προβλέπεται για όσους δεν εμβολιαστούν

Οι ρυθμίσεις αφορούν εργαζόμενους σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και σε μονάδες φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες από 16 Αυγούστου, καθώς και σε υγειονομικές δομές (γιατροί και νοσηλευτές), με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου.

Όπως αναφέρεται στη συνοδευτική έκθεση: «Επιβάλλεται έως την 21η 12.2021 υποχρέωση στους εργαζόμενους στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, να επιδεικνύουν στο αρμόδιο όργανο διοίκησης ή στον εργοδότη τους , αντίστοιχα, Ψηφιακό Πιστοποιητικό covid – 19 της ΕΕ, σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου – κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόηση από τον κορωνοϊό covid – 19 ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ.5 του αρ. 55 του νόμου 4764/2020 ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ 1 του αρ 5 της υπο στοιχεία 2650/10.4.2020 κοινής απόφασης Υπουργών Υγείας και Επικρατείας ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας εφόσον υφίσταται.

Εμβολιάζονται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό):

  • Των ιδιωτικών και δημόσιων μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φρόντίδας ατόμων με αναπηρία
  • Τον ιδιωτικών και δημόσιων δομών υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας, διαγνωστικά κέντρα και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ))

Εξαιρούνται της ανωτέρω υποχρέωσης όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα 6 μηνών από τη νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένα λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα

Επέρχεται στην περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης εμβολιασμού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης:

  • Επιβολή του ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων χωρίς καταβολή αποδοχών, στην περίπτωση εργαζόμενων στον δημόσιο φορέα η οποία αίρεται με τη συμπλήρωση 14 ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού
  • Υποχρέωση στον εργοδότη, σε περίπτωση εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζόμενου που προσέρχεται στον χώρο εργασίας, χωρίς να επιδείξει το πιστοποιητικό εμβολιασμού, απαλλασσόμενου από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας

Τα πρόστιμα

Επιβάλλεται στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση των προαναφερομένων,διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση και εως 50.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής 20.000 ευρώ για κάθε παράβαση και εως 200.000 ευρώ.

Με ΚΥΑ δύναται να εξειδικεύονται οι κατηγορίες των προσώπων που υποχρεούνται σε εμβολιασμό, καθορίζονται η διαδικασία και ο χρόνος διενέρεγιας του εμβολιασμού καθώς και τυχόν προτεραιοποίηση , η παρακολούθηση και ο τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση και καθορίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια

Επαναξιολογείται η εφαρμογή του υποχρεωτικού εμβολιασμού έως την 31.10.2021.

Παρέχεται η δυνατότητα να προσλαμβάνεται προσωπικό με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως και 3 μινών στους φορείς που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του υποχρεωτικού εμβολιασμού αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ ειδικότητας του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολήξ καθηκόντων, εφόσον προσκομίσει τα οριζόμενα έγγραφα ανάλογα με την περίπτωση.