Κατόπιν της εξαγοράς σε είδος ορισμένων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου της SAZKA Delta AIF Variable Capital Investment Company Ltd (πρώην Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd) (ήτοι μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν οικονομικά δικαιώματα, χωρίς δικαίωμα ψήφου) μέσω της μεταβίβασης μετοχών της ΟΠΑΠ, από την 13η Οκτωβρίου 2020, ο αριθμός των μετοχών της ΟΠAΠ Α.Ε. που ανήκουν στη SAZKA Delta Hellenic Holdings Limited (πρώην Emma Delta Hellenic Holdings Limited) μειώθηκε σε 106.800.552, αντιπροσωπεύοντας το 31,28% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην ΟΠAΠ Α.Ε

Επιπροσθέτως, τη 13η Οκτωβρίου 2020 η SAZKA Group a.s. κατέχει άμεσα 39.411.249 μετοχές της ΟΠAΠ Α.Ε., οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 11,54% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην ΟΠAΠ Α.Ε.

Κατ’ αποτέλεσμα, από την 13η Οκτωβρίου 2020, το VALEA FOUNDATION και οι άλλες οντότητες που παρατίθενται κατωτέρω ελέγχουν εμμέσως, δυνάμει του μεταξύ του συντονισμού, συνολικά 42,82% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην ΟΠΑΠ:

VALEA FOUNDATION
Valea Holding AG
KKCG Holding AG
KKCG AG
SAZKA Group a.s.
SAZKA Delta Management Ltd (πρώην Emma Delta Management Ltd)
SAZKA Delta AIF Variable Capital Investment Company Ltd (πρώην Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd)
SAZKA Delta Hellenic Holdings Limited (πρώην Emma Delta Hellenic Holdings Limited)

Σημειώνεται ότι κατά το δίκαιο της Κύπρου η “Emma Delta Hellenic Holdings Limited” μετονομάστηκε σε “SAZKA Delta Hellenic Holdings Limited”, η “Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd” μετονομάστηκε σε “SAZKA Delta AIF Variable Capital Investment Company Ltd” και η “Emma Delta Management Ltd” μετονομάστηκε σε “SAZKA Delta Management Ltd”.