Στα 13,79 ευρώ ορίστηκε η τιμή διάθεσης για τις νέες μετοχές που θα δοθούν σε όσους μετόχους του ΟΠΑΠ επιλέξουν να επανεπενδύσουν το υπόλοιπο του μερίσματος 2022.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση,  η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν λόγω επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος εταιρικής χρήσης 2021, με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της:

  1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 9 Ιουνίου 2022 συνεδρίασή του όρισε ότι η τιμή διάθεσης των ανωτέρω νέων μετοχών θα ισούται με τον μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2021 (δηλαδή από 20.07.2022 έως και 26.07.2022), μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης), όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.
  2. Σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού και με βάση τη χρηματιστηριακή σταθμισμένη βάσει όγκου τιμή της μετοχής κατά τις 20.07.2022 έως και 26.07.2022, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 13,79 Ευρώ.

Η δυνατότητα επανεπένδυσης του μερίσματος

Η OΠΑΠ Α.Ε., σχετικά με την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι ποσού 7.261.500 ευρώ, με έκδοση μέχρι 24.205.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, που συντελείται μέσω επανεπένδυσης του υπόλοιπου μερίσματος για τη χρήση 2021, η οποία αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 9ης Ιουνίου 2022, μετά την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ας Μαΐου 2019, στο πλαίσιο έγκρισης από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας (2019 – 2023), πληροφορεί το κοινό για τα ακόλουθα:

Η Εταιρεία, έχοντας στόχο να παρέχει ευελιξία στους μετόχους της μέσω της επιλογής της επανεπένδυσης του αναλογούντος σε αυτούς ποσού μερίσματος στην Εταιρεία και να επιτρέψει την αξιοποίηση των χρηματικών της διαθεσίμων για την υλοποίηση μακροπρόθεσμων επενδυτικών προγραμμάτων που θα προσθέσουν πολλαπλάσια αξία και τη διατήρηση της μερισματικής της πολιτικής υψηλών αποδόσεων, αποφάσισε να παράσχει στους μετόχους της τη δυνατότητα να λάβουν το ποσό του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2021 (η διανομή του οποίου αποφασίστηκε από την εικοστή δεύτερη (22η) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9ης Ιουνίου 2022), κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, υπό τη μορφή μετοχών της Εταιρείας αντί σε μετρητά (scrip divident), ως ακολούθως:

  1. Οι μέτοχοι που είναι δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2021, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα, δικαιούνται να λάβουν το συνολικό ποσό του υπολοίπου μερίσματος, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος ποσού παρακράτησης φόρου επί αυτού, είτε, σε περίπτωση που το εν λόγω ποσό δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, μέχρι το ποσό που αντιστοιχεί στο 95% του υπολοίπου μερίσματος (στην τελευταία περίπτωση, το υπόλοιπο ποσό που αντιστοιχεί στο 5% του υπολοίπου μερίσματος θα λαμβάνεται υποχρεωτικά υπό τη μορφή καταβολής σε μετρητά).
  2. Δικαίωμα να λάβουν το σύνολο του ως άνω υπολοίπου μερίσματος, είτε υπό μορφή μετοχών, είτε σε μετρητά, είτε με συνδυασμό των ως άνω τρόπων, έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης, 19.07.2022 (record date), ενώ από τη Δευτέρα, 18.07.2022 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2021 (cut-off date).
  3. Οι δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος μπορούν να επιλέξουν τη λήψη του υπό μορφή μετοχών της Εταιρείας (αντί σε μετρητά), είτε εν όλω είτε εν μέρει, στο διάστημα από την Τετάρτη, 20.07.2022, έως και την Τρίτη, 02.08.2022, υποβάλλοντας σχετική έγγραφη δήλωσή τους στους Συμμετέχοντες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).
  4. Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν και εξ αυτού του λόγου η επανεπένδυση του υπολοίπου μερίσματος θα γίνει κατά ποσό που να οδηγεί σε ακέραιο αριθμό μετοχών. Τυχόν υπόλοιπο ποσό υπολοίπου μερίσματος κάθε μετόχου που οδηγεί σε κλάσμα μετοχής, θα καταβληθεί στον μέτοχο σε μετρητά κατά την ημέρα πληρωμής του υπολοίπου μερίσματος.
  5. Εφόσον οι μέτοχοι επιλέξουν τη λήψη μετοχών θα αυξηθεί αντιστοίχως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και θα εκδοθούν νέες μετοχές, οι οποίες θα πιστωθούν στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων που θα δηλώσουν οι μέτοχοι που θα επιλέξουν αυτή τη δυνατότητα. Οι νέες μετοχές θα είναι κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε επόμενη καταβολή μερίσματος. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των μετοχών αυτών θα αχθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
  6. Οι νέες μετοχές θα εκδοθούν με τιμή ίση με τον μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πέντε (5) πρώτων ημερών διαπραγμάτευσης της περιόδου επιλογής (δηλαδή από 20.07.2022 έως και 26.07.2022), μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης), στρογγυλοποιημένο στο αμέσως μεγαλύτερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
  7. Οι νέες μετοχές δεν επιβαρύνονται με έξοδα συναλλαγών.