Με νέα ονομαστική αξία 0,10 ευρώ ανά μετοχή θα διαπραγματεύεται από τη συνεδρίαση της 21ης Σεπτεμβρίου η μετοχή της MIG.

Ειδικότερα, η «Marfin Investment Group ανακοινώνει ότι κατόπιν της από 9.6.2021 απόφασης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας με την οποία αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 187.902.149,60 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,10 ευρώ για την απόσβεση/κάλυψη ισόποσων ζημιών εις νέον, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 93.951.074,80 € διαιρούμενο σε 939.510.748 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δέκα λεπτών του ευρώ (0,10 €).

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την αριθμό 73028/30.6.2021 (ΑΔΑ:ΩΚΜΘ46ΜΤΛΡ-614) απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 16.9.2021 ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω από την 21.9.2021 οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,10 ευρώ ανά μετοχή.