Νέος διευθύνων σύμβουλος της Intralot αναλαμβάνει ο Νικόλαος Νικολακόπουλος, ενώ ο Σωκράτης Κόκκαλης διατηρεί τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε υπ’ όψιν σχετική πρόταση και εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Μάϊου 2024, αποφασίστηκε η εκλογή δωδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με εξαετή θητεία από 30.05.2024 και ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, ως εξής:

1. Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου,

2. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου,

3. Νικόλαος Νικολακόπουλος του Ηλία,

4. Χρυσόστομος Σφάτος του Δημητρίου,

5. Κωνσταντίνος Φαρρής του Ευάγγελου,

6. Soohyung Kim του Jong Hyun,

7. Δημήτριος Θεοδωρίδης του Σάββα,

8. Vladimira Donkova Mircheva του Donko,

9. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου,

10. Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου,

11. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου,

12. Γεώργιος Καραμιχάλης του Ανδρέα.

Επίσης ορίσθηκαν εκ των ως άνω μελών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που τίθενται από το ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και, συγκεκριμένα, από το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, και είναι τα ακόλουθα:

1. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου,

2. Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου,

3. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου και

4. Γεώργιος Καραμιχάλης του Ανδρέα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 30.05.2024 και διόρισε Νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Νικόλαο Νικολακόπουλο καθώς και τα εκτελεστικά μέλη και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:

1. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

2. Κωνσταντίνος Γ. Αντωνόπουλος, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

3. Νικόλαος Η. Νικολακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

4. Χρυσόστομος Δ. Σφάτος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

5. Κωνσταντίνος Ε. Φαρρής, Εκτελεστικό Μέλος

6. Soohyung J.H. Kim, Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Vladimira Donkova D. Mircheva, Μη Εκτελεστικό Μέλος

9. Ιωάννης Κ. Τσούμας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

10. Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

11. Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

12. Γεώργιος Α. Καραμιχάλης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου

Βάσει της από 30.05.2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. το οποίο έλαβε υπόψη του τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, αποφασίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να συνεχίσει να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, η θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νέου Δ.Σ. και να απαρτίζεται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, επιλέγοντας ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους:

1. Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου,

2. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου, και

3. Γεώργιο Καραμιχάλη του Ανδρέα.

Τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία, σύμφωνα με τα βιογραφικά τους.

Και τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας πληρούν τις προϋποθέσεις και άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας του άρθρου 9 (παρ. 1 και 2) του Ν. 4706/2020 καθώς και της παρ. 1(δ) του Ν 4449/2017, όπως ισχύει αλλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, καθώς συγκεκριμένα, δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, δεν υφίστανται δε στα πρόσωπα αυτά κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, κατά την συνεδρίασή της την 30.05.2024, εξέλεξε ως Πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Καραμιχάλη του Ανδρέα και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Καραμιχάλης του Ανδρέα, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,

2. Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,

3. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Τα βιογραφικά σημειώματα των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intralot.com).