Την παροχή ειδικής άδειας για τη συμμετοχή της Intracom στην ΑΜΚ της Alphachoice Services Limited αποφάσισε το ΔΣ της εταιρείας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” (δ.τ. INTRACOM HOLDINGS) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 03.05.2022 συνεδρίασή του αποφάσισε, κατ΄εφαρμογή των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018, την παροχή ειδικής άδειας για τη συμμετοχή της INTRACOM HOLDINGS στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, εδρεύουσας στην Κύπρο, ιδιωτικής μετοχικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμένης στο Μητρώο Εταιρειών της Κύπρου με αριθμό 418351 με την επωνυμία «ALPHACHOICE SERVICES LIMITED», νομικού προσώπου συνδεόμενου με και ελεγχόμενου από τον κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη (συνδεδεμένο μέρος), βασικό μέτοχο της INTRACOM HOLDINGS και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, η οποία (α.μ.κ.), σύμφωνα με την από 11.04.2022 απόφαση του Δ.Σ. της «ALPHACHOICE SERVICES LIMITED», αφορά στην αύξηση του εγκεκριμένου μετοχικού της κεφαλαίου στο ποσό των € 4.000, διαιρούμενο σε 4.000 Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 η καθεμία, με παραίτηση του παλαιού της μετόχου από το δικαίωμα συμμετοχής του στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδο νέων μετόχων και έκδοση νέων μετοχών σε τιμή έκδοσης αυτών υπέρ το άρτιο, και όσον αφορά στην Εταιρεία μας, την έκδοση επ΄ονόματί της 140 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών της ALPHACHOICE SERVICES LIMITED, ονομαστικής αξίας € 1,00 η καθεμία και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο (premium) € 9.125,395571, ανά μετοχή, συνολικού ποσού € 1.277.695,38, έναντι εισφοράς από την INTRACOM HOLDINGS 2.060.799 μετοχών INTRALOT, κυριότητάς της.

Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRACOM HOLDINGS ελήφθη με βάση την από 29.04.2022 Έκθεση του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή–Λογιστή κ. Αντωνίου Προκοπίδη (Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ. 14511) της ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές», (διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα https://www.intracom.com/el/ir/announcements), σύμφωνα με την οποία η ανωτέρω περιγραφόμενη συναλλαγή συμμετοχής της INTRACOM HOLDINGS στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ALPHACHOICE SERVICES LIMITED, εφόσον η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών της κυμαίνεται εντός του περιγραφόμενου στην Εκθεση εύρους, κρίνεται ως δίκαιη και εύλογη για την Εισφέρουσα INTRACOM HOLDINGS και τους μετόχους αυτής που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

Για την παροχή της ειδικής άδειας, τηρήθηκαν οι κατ΄άρθρο 101 Ν. 4548/2018 διατυπώσεις δημοσιότητας (σχετ. οι υπ΄αριθμ. πρωτ. 2621624/2022 και 2628199/2022 Ανακοινώσεις της Γεν. Γραμ. Εμπορίου), η δε κατ΄άρθρο 100 παρ. 3 προβλεπόμενη 10ήμερη προθεσμία παρήλθε άπρακτη.