Zημιές ύψους 2,072 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο η Frigoglass, αλλά και αύξηση των πωλήσεων κατά 25% στα 119,4 εκατ. ευρώ.

Κυριότερα στοιχεία του πρώτου τριμήνου 2022

▪ Αύξηση των πωλήσεων κατά 25% σε σχέση με πέρυσι ως αποτέλεσμα της συνεχούς ανάκαμψης της ζήτησης και στους δύο κλάδους καθώς και της χαμηλής συγκριτικής βάσης

▪ Οι πωλήσεις του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης τον Μάρτιο επηρεάστηκαν σημαντικά από ακυρώσεις παραγγελιών στη Ρωσία και από καθυστερήσεις στις παραδόσεις επαγγελματικών ψυγείων σε όλη την Ευρώπη λόγω των δυσλειτουργιών στις μεταφορές

▪ Ισχυρή αύξηση των πωλήσεων στον κλάδο Υαλουργίας σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση κατά 51% (Δημοσιευμένο +56%) ως αποτέλεσμα της δυναμικής ζήτησης και των αναπροσαρμογών στις τιμές

▪ Το περιθώριο EBITDA επηρεάστηκε αρνητικά κυρίως από το αυξημένο κόστος πρώτων υλών και μεταφορικών, τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από πελάτες στην Ουκρανία, καθώς και το λιγότερο ευνοϊκό ενεργειακό μείγμα στη Νιγηρία.

▪ Μείωση των Προσαρμοσμένων Ελεύθερων Ταμειακών Ροών στο τέλος Μαρτίου ως αποτέλεσμα της πτώσης της λειτουργικής κερδοφορίας, των υψηλών αποθεμάτων εξαιτίας καθυστερήσεων στις παραδόσεις επαγγελματικών ψυγείων στην Ευρώπη, και της συσσώρευσης πρώτων υλών για την υποστήριξη της παραγωγής και στους δύο κλάδους

▪ Ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων μετά την καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης ύψους €10 εκατ. τον Φεβρουάριο για υλικές ζημιές. Είσπραξη €8 εκατ. τον Απρίλιο και τον Μάιο, συμπεριλαμβανομένης προκαταβολής που σχετίζεται με την αποζημίωση για τη διακοπή εργασιών (business interruption) λόγω του περιστατικού πυρκαγιάς στο εργοστάσιο μας στη Ρουμανία το 2021

▪ Οι εργασίες ανακατασκευής του εργοστασίου στη Ρουμανία προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Το εργοστάσιο αναμένεται να επαναλειτουργήσει το πρώτο τρίμηνο του 2023

▪ Οι περιορισμοί στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην παραγωγή σε Ρωσία και Ρουμανία αναμένεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα για το 2022

▪ Σχέδιο ενίσχυσης της γραμμής συναρμολόγησης στη Ρουμανία έως τον Ιούλιο του 2022, και μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το νέο εργοστάσιο

▪ Δρομολόγηση της διαδικασίας εξέτασης των στρατηγικών επιλογών της εταιρείας με τη συνεργασία συμβούλων στοχεύοντας στη διαφύλαξη των συμφερόντων όλων των ενδιαφερόμενων μερών και στη βελτίωση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης

Ο κύριος Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass σχολίασε:

“Παρά τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη των πωλήσεων τους πρώτους δύο μήνες του έτους, οι προκλήσεις που δημιούργησε η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας επηρέασαν σημαντικά τα αποτελέσματά μας τον Μάρτιο. Λαμβάνουμε σημαντικά μέτρα για να περιορίσουμε τον αντίκτυπο της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και την αύξηση του κόστους που αυτή συνεπάγεται, καθώς το υφιστάμενο γεωπολιτικό περιβάλλον έχει προκαλέσει σημαντική αβεβαιότητα αναφορικά με τις λειτουργικές και τις οικονομικές επιδόσεις του έτους.”

Επιχειρηματική προοπτική

Η συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και οι επακόλουθες εκτεταμένες και συνεχώς εξελισσόμενες κυρώσεις που επέβαλε η ΕΕ και οι κυβερνήσεις άλλων χωρών επηρέασαν σημαντικά την επίδοση του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο. Σε αυτό το περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από μεγάλη οικονομική αβεβαιότητα λόγω της επιδείνωσης των πληθωριστικών πιέσεων και των επιπτώσεων από τη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σημειώθηκαν ακυρώσεις παραγγελιών, ιδίως από πελάτες στις άμεσα επηρεαζόμενες χώρες.

Επιπλέον, η ικανότητά μας να εξυπηρετήσουμε τη ζήτηση στη Δυτική Ευρώπη συνεχίζει να υπόκειται σε περιορισμούς λόγω των σημαντικών δυσχερειών στη μεταφορά τελικών και ημιέτοιμων προϊόντων από τη Ρωσία καθώς και των δυσκολιών στην προμήθεια πρώτων υλών για το εργοστάσιό μας στη Ρωσία.

Συστηματικά λαμβάνουμε μέτρα και καταρτίζουμε σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας για να περιορίσουμε τη διατάραξη της παραγωγής στη Ρωσία και γενικότερα της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, του προληπτικού σχεδιασμού εναλλακτικών δρομολογίων μεταφοράς, της συνεργασίας με τους προμηθευτές, της ανάληψης πρωτοβουλιών βελτίωσης του προγράμματος παραγωγής και του επανακαθορισμού του ύψους των αποθεμάτων. Ωστόσο, δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι τέτοιες ενέργειες θα είναι ικανές να μετριάσουν τη διατάραξη της παραγωγής.

Σε αυτό το περιβάλλον, αναμένουμε μείωση των πωλήσεων στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης κατά το τρέχον έτος, λόγω της χαμηλότερης ζήτησης στη Ρωσία και των περιορισμών της παραγωγής στη Ρωσία και στη Ρουμανία. Η μείωση αυτή αναμένεται εν μέρει να αντισταθμιστεί από τις αυξήσεις τιμών του περασμένου έτους, την περαιτέρω αναπροσαρμογή τους στις αρχές του τρέχοντος έτους και την αυξημένη ζήτηση κυρίως στην Ινδία και στην Αφρική.

Στον κλάδο Υαλουργίας, η τρέχουσα δυναμική της αγοράς παραμένει ευνοϊκή, γεγονός που μας επιτρέπει να διατηρήσουμε τον στόχο μας για διψήφια αύξηση των πωλήσεων το 2022, ως αποτέλεσμα της υψηλής ζήτησης για γυάλινες φιάλες στη Νιγηρία, της αυξημένης εξαγωγικής μας δραστηριότητας καθώς και των πρωτοβουλιών αύξησης των τιμών.

Η μείωση των πωλήσεων, οι περιορισμοί στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι πληθωριστικές πιέσεις στις τιμές πρώτων υλών και στο κόστος μεταφοράς στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης έχουν επηρεάσει, και αναμένεται να συνεχίσουν, την επίδοση μας τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2022. Παρόλο που λαμβάνουμε μέτρα για να περιορίσουμε τον αντίκτυπο των τάσεων αυτών μέσω αναπροσαρμογών των τιμών και πρωτοβουλιών μείωσης του κόστους, επί του παρόντος εκτιμούμε, και με βάση εύλογες παραδοχές, ότι οι ανωτέρω τάσεις θα συνεχίσουν να επηρεάζουν σημαντικά τη κερδοφορία και τη ρευστότητα μας για το υπόλοιπο του έτους. Συνολικά, η κερδοφορία του Ομίλου θα υποστηριχθεί από τον κλάδο Υαλουργίας το 2022.

Επιπλέον, εμμένουμε στον στόχο μας για κεφαλαιακές δαπάνες ύψους περίπου €60 εκατ. το 2022, από τα οποία €15 εκατ. αφορούν στον κλάδο Υαλουργίας. Στις κεφαλαιακές δαπάνες του 2022 έχει συμπεριληφθεί η προαγορά υλικών που σχετίζονται με την προγραμματισμένη ανακατασκευή ενός κλιβάνου το 2023. Οι κεφαλαιακές δαπάνες που αφορούν στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης σχετίζονται κυρίως με την ανέγερση του κτιρίου και την προμήθεια του εξοπλισμού για το νέο εργοστάσιο στη Ρουμανία.

Ως συνέχεια της επιχειρηματικής αβεβαιότητας το 2022 και μεταγενέστερα, που δημιουργήθηκε από την εξελισσόμενη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η Frigoglass συνεργάζεται με συμβούλους ώστε να εξετάσει οικονομικές και στρατηγικές επιλογές που στοχεύουν στη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης του Oμίλου, στην ενίσχυση της ρευστότητας και στη μεγιστοποίηση της αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders). Θα παρέχουμε περαιτέρω ενημερώσεις εάν και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Ανακατασκευή του εργοστασίου στη Ρουμανία και την ασφαλιστική αποζημίωση

Αναμένουμε το εργοστάσιο στη Ρουμανία να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2023, σε συνέχεια της έναρξης των εργασιών κατασκευής τον Μάιο του 2022 καθώς και της μέχρι τώρα προόδου στις παραγγελίες του σχετικού εξοπλισμού.

Στα τέλη Μαρτίου, είχαμε εισπράξει €25 εκατ. από τα €42 εκατ. της αποζημίωσης για υλικές ζημίες, βάσει συμφωνίας με το συνασφαλιστικό σχήμα. Τον Μάιο εισπράξαμε επιπλέον €2,8 εκατ. από το υπολειπόμενο ποσό των €17 εκατ. που σχετίζεται με την ανακατασκευή του κτιρίου και την αγορά του εξοπλισμού. Παρόλο που η ασφαλιστική αποζημίωση που αφορά στις επιπτώσεις από τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας (business interruption) αναμένεται να διευθετηθεί εντός του δευτέρου τριμήνου του 2022, εισπράξαμε προκαταβολή ύψους €5,5 εκατ. τον Απρίλιο.