Οι θετικές τάσεις σε όλους τους βασικούς τομείς κερδοφορίας της Τράπεζας, συνεχίσθηκαν.

«Η ισχυρή οργανική κερδοφορία αντικατοπτρίζει την εντυπωσιακή αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες, η οποία αντιστάθμισε την πίεση των κερδών από τόκους, λόγω της εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και την περιστολή των λειτουργικών εξόδων και τη σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, σε επίπεδα σύμφωνα με το στόχο που έχει θέσει η Τράπεζα», τονίζεται στην επίσημη ανακοίνωση.

Λαμβάνοντας υπόψη τις διακοπείσες δραστηριότητες, λοιπές προβλέψεις, τα κέρδη μειοψηφίας, καθώς και μη επαναλαμβανόμενα κέρδη, τα «καθαρά» κέρδη της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 348.000.000€ το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Τα «καθαρά» έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 270.000.000€, μειωμένα κατά μόλις 3% σε ετήσια βάση, παρά την πώληση του χαρτοφυλακίου Frontier.

Η υποχώρηση των «καθαρών» εσόδων από τόκους ΜΕΑ αντισταθμίστηκε μερικώς από τα υψηλότερα έσοδα από ομόλογα, την ανατιμολόγηση των καταθέσεων προθεσμίας (-9 μ.β. ετησίως), καθώς και τη συνεχιζόμενη αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα κατά 1.5 δισ. ευρώ, που συντέλεσε στην ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους εξυπηρετούμενων δανείων κατά 5%.

Τα «καθαρά» έσοδα από προμήθειες σημείωσαν ισχυρή ανάκαμψη κατά 26% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενα από τις αυξανόμενες εκταμιεύσεις δανείων λιανικής και εταιρικής τραπεζικής, με σημαντική ενίσχυση των προμηθειών από κάρτες και υπηρεσίες διαμεσολάβησης.

Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 111 εκατ. ευρώ, επωφελούμενα από τις θέσεις της Τράπεζας σε παράγωγα προϊόντα και τα κέρδη από την καθαρή αποτίμηση του πιστωτικού κινδύνου (BCVA).

Οι λειτουργικές δαπάνες παρέμειναν αμετάβλητες, σε 179 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη μείωση των δαπανών προσωπικού (-2%), ως αποτέλεσμα του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού του 2021.

Η περιστολή των δαπανών προσωπικού απορρόφησε τα αυξημένα γενικά και διοικητικά έξοδα (+2%), λόγω των εντεινόμενων πληθωριστικών πιέσεων, καθώς και την αύξηση των αποσβέσεων (+2%), ως αποτέλεσμα των στρατηγικών επενδύσεων της Τράπεζας στον τομέα της πληροφορικής, οι οποίες περιλαμβάνουν τη σταδιακή αντικατάσταση του βασικού λειτουργικού συστήματος πληροφορικής της Τράπεζας.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε 50 εκατ. ευρώ, ήτοι 70 μ.β. επί του μέσου όρου δανείων έπειτα από προβλέψεις, ενισχύοντας το δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις κατά περίπου 430 μ.β. σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, τόνισε σε τοποθέτησή του, μεταξύ άλλων:

«Ενώ η συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα αυξάνει τις πληθωριστικές πιέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, οι προοπτικές ισχυρής ανάκαμψης της χώρας εμφανίζονται συγκρατημένες μεν, αλλά ακόμη θετικές.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο ισχυρός ισολογισμός, η ενδυναμωμένη κεφαλαιακή θέση και η συνεχώς βελτιούμενη κερδοφορία της Εθνικής Τράπεζας διασφαλίζουν τη θετική προοπτική της, η οποία επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου της εφετινής χρονιάς.

Οι κεφαλαιακοί μας δείκτες, ενσωματώνοντας την πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9, ενισχύθηκαν περαιτέρω, και διαμορφώθηκαν σε 15.1% και 16.2% σε επίπεδο CET1 και Συνολικού Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας αντίστοιχα, λόγω τόσο της οργανικής κερδοφορίας της Τράπεζας όσο και της ολοκλήρωσης της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Η οριστικοποίηση της στρατηγικής συνεργασίας για τη δραστηριότητα της αποδοχής καρτών αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τους κεφαλαιακούς δείκτες κατά 65 μ.β. περίπου, υπερβαίνοντας τον στόχο που έχουμε θέσει για το 2022.

Προσβλέποντας στο μέλλον, η ανάκαμψη των επενδύσεων με οδηγό τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και η δυναμική αρχή της τουριστικής περιόδου, σε συνδυασμό με τα νέα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης, ιδίως όσον αφορά την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους, θα διατηρήσουν την Ελλάδα σε τροχιά ανάκαμψης.

Σε αυτό το περιβάλλον, η επιτυχημένη πορεία του μετασχηματισμού της Τράπεζας μας τοποθετεί σε θέση ισχύος στην προσπάθειά μας να στηρίξουμε και να συμβουλέψουμε τους πελάτες μας ως προς την επίτευξη των μελλοντικών τους στόχων, με την Εθνική Τράπεζα στο πλευρό τους».