Η Ελληνικός Χρυσός στα πλαίσιο της κύρωσης της επενδυτικής συμφωνίας με το Ελληνικό Κράτος αναφέρθηκε με δήλωση της στις διευκρινίσεις επί των προβλέψεων της συμφωνίας
Συγκεκριμένα αναφέρει:

Η νέα, αναβαθμισμένη επενδυτική συμφωνία για την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας έχει
εκσυγχρονιστεί και εναρμονιστεί με το επενδυτικό πλαίσιο που εφαρμόζεται σε άλλες Άμεσες Ξένες
Επενδύσεις στη χώρα μας, ώστε να είναι επωφελής η επένδυση τόσο για το Ελληνικό Δημόσιο, όσο και για τον Επενδυτή.

Κατοχυρώνει οφέλη για το δημόσιο σε βάθος 25ετίας, προσφέροντας αυξημένα φορολογικά έσοδα για το κράτος, δημιουργώντας επιπλέον θέσεις εργασίας, υλοποιώντας επενδύσεις τοπικήςανάπτυξης και διασφαλίζοντας σημαντικά χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός σταθερού θεσμικού πλαισίου, ενσωματώνει διεθνείς βέλτιστες πρακτικέςκαι τεχνολογίες, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της επένδυσης. Οι θέσεις εργασίας και το αναβαθμισμένο κοινωνικό αποτύπωμα

Συγκεκριμένα:

• Η Ελληνικός Χρυσός απασχολεί σήμερα σχεδόν 1.650 εργαζόμενους. Στη πλήρη ανάπτυξή του, το νέο επενδυτικό σχέδιο για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας προβλέπει τη δημιουργία επιπλέον 1.400 νέων θέσεων εργασίας, γεγονός που συνεπάγεται τη δημιουργία και διατήρηση συνολικά 3.000 άμεσων θέσεων εργασίας.
• Στην πλήρη ανάπτυξη της επένδυσης, η Ελληνικός Χρυσός αναμένει να διατηρήσει 5.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία των Μεταλλείων Κασσάνδρας, με προτεραιότητα στιςπροσλήψεις από το Δήμο Αριστοτέλη. Επιπλέον, 900 θέσεις εργασίας αναμένεται να δημιουργηθούνκατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών στο έργο των Σκουριών.
• Το νέο, βελτιωμένο επενδυτικό σχέδιο προβλέπει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των μεταλλείων, από 18 σεπερισσότερα από 25 έτη, με αποτέλεσμα την διατήρηση περισσότερων θέσεων εργασίας γιαμεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
• Επιπρόσθετα, η εταιρεία αναλαμβάνει τη δέσμευση της εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού της, προσφέροντας ευκαιρίες κατάρτισης σε όλους τους εργαζόμενους τουλάχιστον κάθε δυο χρόνια.
Ταυτόχρονα, η εταιρεία θα παρέχει προγράμματα κατάρτισης και σε κατοίκους της τοπικής κοινωνίας ,συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους ώστε να μπορούν να αναζητήσουν εργασία στην εταιρεία. Η διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου
• Η νέα συμφωνία κατοχυρώνει οφέλη για το δημόσιο σε βάθος 25ετίας προσφέροντας αυξημέναφορολογικά έσοδα, θέσεις εργασίας, επενδύσεις τοπικής ανάπτυξης και σημαντικά χαμηλότεροπεριβαλλοντικό αποτύπωμα.

Εκσυχρονισμός

• Έχει εκσυγχρονιστεί και εναρμονιστεί με το επενδυτικό πλαίσιο που εφαρμόζεται σε άλλες Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στη χώρα μας, όπως ενδεικτικά: ΔΕΣΦΑ, Περιφερειακά Αεροδρόμια της Fraport, Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζελος, συμβάσεις παραχώρησης για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων,προκειμένου να είναι επωφελής τόσο για το Ελληνικό Δημόσιο όσο για τον Επενδυτή.
• Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί ακέραια τα δικαιώματα υπεράσπισης των συμφερόντων του σύμφωνα μετους όρους της σύμβασης και οι προβλεπόμενες ρήτρες αφορούν την προστασία και των δύοπλευρών, όπως συμβαίνει κατά κανόνα στις συμβάσεις με διεθνοποιημένο χαρακτήρα.
• Η προσφυγή στη διεθνή διαιτησία για τις περιπτώσεις που προκύψει διαφωνία μεταξύ των δύο μερών ή παραβίαση της σύμβασης αποτελεί τον κανόνα στις συμβάσεις με διεθνοποιημένο χαρακτήρα, όπως
παραπάνω.
• Άλλωστε, και σύμφωνα πάλι με την κοινά αποδεκτή πρακτική, η εκδίκαση δυνητικών υποθέσεων θαβασίζεται στο Ελληνικό Δίκαιο, οι συνεδριάσεις θα γίνονται στην Αθήνα και θα διεξάγονται στηνΕλληνική γλώσσα σύμφωνα με τους κανόνες και υπό την αιγίδα του Διεθνούς ΕμπορικούΕπιμελητηρίου (ICC). Αύξηση των μεταλλευτικών τελών και αύξηση των κρατικών εσόδων

Μεταλλευτικό τέλος

• Καθιερώνεται πρόσθετο μεταλλευτικό τέλος ύψους 10% επιπλέον του νόμιμου μεταλλευτικού τέλους καιεπέκταση της εφαρμογής του σε όλο το περιεχόμενο των εξορυσσόμενων μετάλλων. Παράλληλα διευκρινίζεται ο τρόπος υπολογισμού του νόμιμου μεταλλευτικού τέλους σύμφωνα με τις βέλτιστεςευρωπαϊκές πρακτικές. Διαμορφώνεται ένα σαφές και ρεαλιστικό πλαίσιο διακυβέρνησης για την υλοποίηση και τηνπαρακολούθηση των όρων της επενδυτικής συμφωνίας
• Στη νέα επενδυτική συμφωνία εισάγονται καινοτόμες λύσεις για την αύξηση της διαφάνειας στηλειτουργία αλλά και την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.
• Θεσμοθετούνται επιτροπές με συμμετοχή και των δυο πλευρών, οι οποίες θα διαχειρίζονται καλόπιστακαι άμεσα ζητήματα που ενδέχεται να ανακύψουν κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των έργων.
• Διαμορφώνεται με αυτόν τον τρόπο, ένα σαφές και διαφανές πλαίσιο διαλόγου που θα διεξάγεται στηβάση των τεχνικο-οικονομικών δεδομένων και με στόχο την κοινά αποδεκτή επίλυση των ζητημάτωνέναντι της αέναης και άγονης αντιπαράθεσης που έχει στιγματίσει το έργο στο παρελθόν. Η δέσμευση της Εldorado Gold για την υλοποίηση της επένδυσης, το φορολογικό και κανονιστικόπλαίσιο

Eldorado Gold

• Η Eldorado Gold έχει επανειλημμένα εκφράσει τη δέσμευσή της για την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας έχοντας επενδύσει μέχρι σήμερα πάνω από $1,2 δισ. και σχεδιάζοντας πρόσθετεςεπενδύσεις της τάξεως $2 δισ. μέσω ενός αναβαθμισμένου επενδυτικού σχεδίου που περιλαμβάνει όλες τιςαπαραίτητες δικλείδες για την προστασία τόσο της επένδυσης όσο των συμφερόντων του Δημοσίου. Γιατις μελλοντικές επενδύσεις, η Eldorado αναζητά στρατηγικό εταίρο που θα συγχρηματοδοτήσει το έργο τωνΣκουριών, διατηρώντας ωστόσο η ίδια τον επιχειρησιακό έλεγχο.

Eldorado Gold

• Η Eldorado Gold, ως εισηγμένη σε δύο χρηματιστήρια (Τορόντο και Ν. Υόρκης), διαθέτει ευρείαπρόσβαση στην επενδυτική κοινότητα, γεγονός που ανοίγει εκτενείς προοπτικές για την αναζήτησητων κατάλληλων συνεργατών για τη χρηματοδότηση του έργου. Ήδη, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον απόεπενδυτές διεθνούς εμβέλειας, γεγονός που επιβεβαιώνει την πίστη της Eldorado Gold στηνπροοπτική των Μεταλλείων Κασσάνδρας να εξελιχθούν σε μεταλλεία παγκοσμίου επιπέδου.
• Η Eldorado Gold λογοδοτεί για όλες τις δραστηριότητές της διεθνώς σε μερικές από τις σημαντικότερες καιπιο αυστηρές εποπτικές και οικονομικές αρχές παγκοσμίως, όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΗΠΑ, ο IRS, ηΕπιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Καναδά και απολαμβάνει την εκτίμηση της επενδυτικής κοινότητας.
• Με βάση τις θεμελιώδεις αρχές της Ε.Ε., η σύμβαση προβλέπει την ελευθερία στην διακίνηση κεφαλαίωναπό και προς το εξωτερικό, όπως προβλέπεται και σε άλλες αντίστοιχης εμβέλειας Άμεσες Ξένες Επενδύσεις.
Η πρόβλεψη αυτή προστατεύει τόσο τον επενδυτή σε περίπτωση εφαρμογής έκτακτωνμέτρων που θα περιόριζαν την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων κατά παρέκκλιση από το ενωσιακό κεκτημένο, ενώ παράλληλα επιτρέπει την εισαγωγή συναλλάγματος στην Ελλάδα, κάτι που είναιπρωτεύον ζητούμενο για τη χώρα μας.

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ

Η ανάπτυξη μεταλλουργίας ενεργός στόχος και δέσμευση
• Η νέα Επενδυτική Συμφωνία εξασφαλίζει περισσότερα οφέλη σε όλες τις πτυχές της,συμπεριλαμβανομένης της μεταλλουργίας. Καθιερώνει την τοπική παραγωγή τόσο συμπυκνωμάτων μετάλλων όσο και προϊόντων χρυσού σε ποσοστό έως 20% (ράβδοι doré), αυξάνει τα φορολογικάέσοδα και τα μεταλλευτικά δικαιώματα, εξασφαλίζει παρατεταμένη διάρκεια ζωής των μεταλλείων,δημιουργεί θέσεις εργασίας και υιοθετεί προηγμένες τεχνολογικά περιβαλλοντικές λύσεις πουελαχιστοποιούν το αποτύπωμα της μεταλλευτικής δραστηριότητας.
• Παρ’ όλα αυτά, η ανάπτυξη της Μονάδας Μεταλλουργίας παραμένει προτεραιότητα για την ΕλληνικόςΧρυσός ως μέρος της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνικός Χρυσόςδεσμεύεται να υποβάλει νέα μελέτη για τη Μονάδα Μεταλλουργίας, η οποία και θα αξιολογηθεί από τηνΚυβέρνηση.

• Το χρονικό διάστημα υποβολής της νέας μελέτης έχει ορισθεί στα δύο χρόνια με σκοπό την περαιτέρωδιερεύνηση από πλευράς της Ελληνικός Χρυσός για τη βέλτιστη δυνατή οικονομική και περιβαλλοντικήλύση, βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων που έχουν επέλθει στον κλάδο.
• Η εταιρεία διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και δεσμεύεται να διερευνήσει και να υποβάλει μια νέαπρόταση που να παρέχει τα βέλτιστα οικονομικά, λειτουργικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα.Εφόσον η μελέτη της Ελληνικός Χρυσός εγκριθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση, η εταιρεία θαπροχωρήσει στην υλοποίησή της.
• Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχική Σύμβαση Μεταβίβασης που συνάφθηκε το 2003, είχε ως κύριοαντικείμενο τη μεταβίβαση των μεταλλευτικών τίτλων και των περιουσιακών στοιχείων των ΜεταλλείωνΚασσάνδρας στην Ελληνικός Χρυσός, με σκοπό την συνολική ανάπτυξή τους. Η μονάδαμεταλλουργίας αποτέλεσε μέρος της συμφωνίας χωρίς να τίθεται ως προϋπόθεση για τη μεταβίβαση. Η διαδικασία αξιολόγησης της νέας πρότασης για τη μεταλλουργία

Μονάδα Μεταλλουργίας

• Η ανάπτυξη της Μονάδας Μεταλλουργίας αποτελεί προτεραιότητα για την Ελληνικός Χρυσός. Με τη νέασύμβαση η εταιρεία δεσμεύεται να φέρει μια νέα, πιο σύγχρονη και οικονομικά βιώσιμη μέθοδο μετελικό σκοπό την υλοποίηση της μεταλλουργίας.
• Επιπρόσθετα, δημιουργείται η δομή και ένα σαφές πλαίσιο για τη διαδικασία αξιολόγησης της πρότασηςμε τη σύσταση κοινής επιτροπής μεταξύ Δημοσίου και Εταιρείας.
• Η επιτροπή θα γνωμοδοτήσει για την πρόταση και θα υποβάλλει την τελική της πρόταση στον υπουργό.

Διασφάλιση συμφερόντων 

• Για την επιπλέον διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, εισάγεται ως δικλίδα ασφαλείας, η ρήτρατης Ευχέρειας Υπουργού, με την οποία ο υπουργός κρίνει την πρόταση και σε περίπτωση που δεν τηθεωρήσει συμφέρουσα, την επιστρέφει στην επιτροπή, η οποία θα πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου τηδιαδικασία. Η μεταλλουργία στο ιστορικό πλαίσιο της απόκτησης των μεταλλείων από την Ελληνικός Χρυσός
• Επί εποχής TVX τα μεταλλεία στην Χαλκιδική είχαν φτάσει σε πλήρη απαξίωση. Περίπου 480εργαζόμενοι παρέμεναν σε αναστολή, χωρίς καταβολή των δεδουλευμένων τους για πάνω από ένανχρόνο, ενώ δεν υπήρχε κανένας ενδιαφερόμενος επενδυτής να επενδύσει για την απόκτησή τους.
• Παράλληλα, την ίδια περίοδο, εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων που είχαν πλήξει την περιοχή, ταμεταλλεία είχαν βρεθεί σε εξαιρετικά κρίσιμη λειτουργική κατάσταση, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει ηπεριοχή εξαιτίας της παντελούς έλλειψης συντήρησης και προστασίας των εγκαταστάσεων.
• Για τη διαχείριση μιας εν εξελίξει οικονομικής και ταυτόχρονα μιας εν δυνάμει περιβαλλοντικής κρίσης,προκρίθηκε η άμεση μεταβίβαση των μεταλλείων από το Ελληνικό Δημόσιο στην Ελληνικός Χρυσός,τη μοναδική εταιρεία που τη δεδομένη χρονική στιγμή επέδειξε ενδιαφέρον στήριξης και επένδυσης
στα Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Οικονομικό αντίτιμο

• Το οικονομικό αντίτιμο για τη μεταβίβαση που καθορίστηκε την περίοδο εκείνη, ύψους 11 εκατ. ευρώ,αντανακλούσε αποκλειστικά και μόνο το ύψος των οφειλόμενων μισθών προς τους εργαζόμενους καιτους προμηθευτές, και σε καμία περίπτωση δεν συναρτώταν με δέσμευση της εταιρείας για κατασκευήμονάδας μεταλλουργίας. Πως θα μπορούσε άλλωστε, όταν δεν ήταν βέβαιη καν η βιωσιμότητα τωνμεταλλείων.
• Ιστορικά, η μονάδα μεταλλουργίας ενσωματώθηκε στους όρους της σύμβασης προκειμένου ναδιασφαλιστεί η μακροχρόνια βιωσιμότητα του μεταλλείου της Ολυμπιάδας. Όπως είναι γνωστό, τοκοίτασμα της Ολυμπιάδας παράγει χρυσό υψηλό σε αρσενικό.
Χωρίς τη δυνατότητα παραγωγής καθαρών μετάλλων για τα οποία είναι απαραίτητη η μεταλλουργία, η αξία του μεταλλεύματος θα ήταν χαμηλή και θα επαρκούσε μόνο για να καλύψει τα κόστη λειτουργίας του. Επίσης, την εποχή εκείνη,δεν υπήρχε καν σχεδιασμός για το έργο των Σκουριών για να αντισταθμίσει την αξία της επένδυσης και οι διεθνείς αγορές δεν είχαν ακόμα αναπτύξει το κατάλληλο εμπορικό πλαίσιο για να δέχονταισυμπυκνώματα αντίστοιχα με αυτά της Ολυμπιάδας, όπως συμβαίνει σήμερα.

Συνθήκες

• Παρότι οι συνθήκες έχουν μεταβληθεί σημαντικά από τότε, η μεταλλουργία παραμένει διαχρονικόςστόχος της εταιρείας και σε αυτό το πλαίσιο, θα υποβάλει νέα πρόταση εναρμονισμένη με τα σημερινάδεδομένα και τις συνθήκες της αγοράς καθώς και τις σύγχρονες τεχνολογίες, που διασφαλίζουν τηνοικονομική και περιβαλλοντική αποδοτικότητα της επένδυσης. Η μέθοδος της μεταλλουργίας και η παραγωγή συμπυκνωμάτων
• Η Ελληνικός Χρυσός, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των όρων της προηγούμενης σύμβασης για τημεταλλουργία, υπέβαλλε ολοκληρωμένη μελέτη για την κατασκευή της μονάδας μεταλλουργίας και τηλειτουργία της με τη διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδο ακαριαίας τήξης (flash melting).
• Η μέθοδος του flash melting είχε προκριθεί τότε ως η βέλτιστη επιλογή για τη διαχείριση των διαθέσιμων μεταλλευμάτων, και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, η Ελληνικός Χρυσός πραγματοποίησε τις προβλεπόμενες δοκιμές σε συνεργασία με τη διεθνώς αναγνωρισμένη φινλανδική εταιρεία Outotec, η οποία διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου, καθότι την εφαρμόζει σταμεταλλεία της από το 1940.

Χαλκιδική

• Δεδομένου ότι στη Χαλκιδική, δεν υπήρχαν οι απαραίτητες υποδομές για τη διεξαγωγή των δοκιμώνεπιτόπου, οι δοκιμές διεξήχθησαν στην Outotec, επί πραγματικών μεταλλευμάτων από το μεταλλείοτης Ολυμπιάδας, διασφαλίζοντας την ακρίβεια των αποτελεσμάτων.
• Σήμερα, με καθυστέρηση 20ετίας από τους αρχικούς σχεδιασμούς, οι συνθήκες της αγοράς έχουν αλλάξει καθοριστικά τις παραμέτρους της μεταλλουργίας, καθιστώντας πλέον τη συγκεκριμένη μέθοδο οικονομικά μη βιώσιμη και για το λόγο αυτό, η Ελληνικός Χρυσός δεσμεύθηκε να διερευνήσει καιπροτείνει μια πιο σύγχρονη μεθοδολογία, ενσωματώνοντας τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνολογίες σεδιεθνές επίπεδο. Η απόφαση του ΣτΕ σχετικά με τη μελέτη της εταιρείας για τη μεταλλουργία
• Λανθασμένα αναφέρεται ότι η τελευταία απόφαση του ΣτΕ (223/202) έκρινε την εφαρμοσιμότητα τηςμεταλλουργικής μεθόδου.
• Αντίθετα, έκανε δεκτά τα 4 από τα 6 σημεία της ένστασης που είχε καταθέσει η εταιρεία, τα οποίααφορούσαν στο καίριο και ουσιώδες μέρος της τεχνικής μελέτης σχετικά με την εφαρμοσιμότητα τηςμεθόδου, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την αρτιότητα της μελέτης.

Αξιοπιστία

• Η αξιοπιστία άλλωστε της σχετικής μελέτης, είχε επιβεβαιωθεί και από το θετικό αποτέλεσμα Διαιτητικής διαδικασίας που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2018.
• Τα σημεία που δεν έγιναν δεκτά από το ΣτΕ, αφορούσαν συγκεκριμένα τεχνικά ζητήματα όπως ηποιότητα της μάτας (κράμα χαλκού-σιδήρου) και η διαχείριση των απαερίων, τα οποία μπορούν ναρυθμιστούν κατά την υλοποίηση και δε σχετίζονται με τη εφαρμοσιμότητα της μεθόδου.
• Οι λόγοι που δεν κατασκευάστηκε η μεταλλουργική μονάδα ουδεμία σχέση είχαν με την εφαρμοσιμότητατης μεθόδου, αλλά με πολιτικά τεχνάσματα που επικαλούνταν λόγους τεχνικής φύσεως για να
παρατείνουν την περίοδο στασιμότητας της επένδυσης, γεγονός που κατέστησε απαραίτητη τηνπεραιτέρω διερεύνηση των βέλτιστων τεχνολογικών λύσεων.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η εταιρεία από την πρώτη ημέρα της δραστηριοποίησής στα Μεταλλεία Κασσάνδρας έχει ενεργήσει με βασικόγνώμονα τις αρχές της Υπεύθυνης Μεταλλευτικής Λειτουργίας. Στο πλαίσιο αυτό, και σε πλήρη συμμόρφωσημε τους όρους της ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/26.7.2011, έχει υλοποιήσει ένα από τα μεγαλύτερα έργα περιβαλλοντικήςαποκατάστασης στην Ελλάδα, καθαρίζοντας περισσότερα από 3 εκατ. τόνους μεταλλευτικών καταλοίπων ταοποία επιβάρυναν την περιοχή για δεκαετίες. Σε αυτή την κατεύθυνση, το νέο επενδυτικό σχέδιο που έχει υποβάλλει η εταιρεία περιλαμβάνει μια σειράενεργειών και επενδύσεων που αξιοποιούν τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές και μειώνουν περαιτέρω τοπεριβαλλοντικό αποτύπωμα της επένδυσης. Περιβαλλοντικά οφέλη του νέου Επενδυτικού Σχεδίου που συνοδεύει τη σύμβαση
• Σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των Σκουριών, με την εφαρμογή της μεθόδουξηρής απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων.
• Νέο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων και υδάτων και μείωση της κατανάλωσης νερού.

Υπογεια εκμεταλευση

• Παράλληλη επιφανειακή και υπόγεια εκμετάλλευση με πλήρη επαναπλήρωση των στοών με χρήση τωνμεταλλευτικών καταλοίπων με τη μέθοδο της λιθογόμωσης και παράλληλη αποκατάσταση του τοπίου.
• Αντιπλημμυρική οχύρωση όλων των εγκαταστάσεων και συστήματα προστασίας για την ασφαλήδιαχείριση των υδάτων μέσα στις εγκαταστάσεις.
• Μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων και ειδική διαχείριση θορύβου-αέρα-σκόνης. Διαχείριση Καταλοίπων με τη Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνολογία & Αναθεώρηση προς το βέλτιστο τηςΜελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
• Η εταιρεία προχώρησε στη συνολική διαπραγμάτευση του έργου με διατήρηση των αυστηρότερων όρωνπροστασίας του περιβάλλοντος και εισάγοντας την Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνολογία στη διαχείριση τωνμεταλλευτικών καταλοίπων, την ξηρή απόθεση, που θα τροποποιήσει προς το καλύτερο τηνυφιστάμενη ΜΠΕ.
• Η Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική της ξηρής απόθεσης θα οδηγήσει σε 50% μείωση της περιβαλλοντικήςεπίδρασης των χώρων απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων, αποδεσμεύοντας πλήρως τον ένα χώροαπόθεσης.

Επενδυτικό σχέδιο 

• Παράλληλα, αναγνωρίζοντας ότι το νέο επενδυτικό σχέδιο επιφέρει αλλαγές στο σχεδιασμό και τη λειτουργία των Μεταλλείων Κασσάνδρας, η Ελληνικός Χρυσός θα προβεί σε υποβολή νέας ΜΠΕ μέσαστο τρέχον έτος. Συστηματικός περιβαλλοντικός έλεγχος
• Οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι θα ενισχυθούν αφού, πέραν των ελέγχων που θα εξακολουθήσουν ναγίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, προβλέπονται επιπρόσθετοιμηχανισμοί ελέγχου από ανεξάρτητο, πιστοποιημένο, και εγνωσμένου κύρους οργανισμό.
• Παράλληλα, παραμένει σε εφαρμογή το πρωτοποριακό σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόγραμμαπεριβαλλοντικής παρακολούθησης που παρακολουθεί και καταγράφει μεταξύ άλλων την ποιότητα του
αέρα, του εδάφους και των υδάτων, το ακουστικό περιβάλλον και τον θόρυβο, την σεισμικότητα και τοοικοσύστημα, σε περισσότερα από 400 σημεία ελέγχου στην μεταλλευτική και γύρω περιοχή, αναρτώντας τα αποτελέσματα σε προσβάσιμη από όλους ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Πλήρης επαναπλήρωση ορυγμάτων

Επενδυτικη συμφωνια

• Η νέα επενδυτική συμφωνία προβλέπει παράλληλη επιφανειακή και υπόγεια εκμετάλλευση κατά τηνπρώτη φάση της εκμετάλλευσης, με σημαντική μείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων, αφούαντικαθίσταται περίπου το 25% της επιφανειακής εκμετάλλευσης με υπόγεια. Στη δεύτερη φάση τοσύνολο του μεταλλεύματος εξακολουθεί να αξιοποιείται αποκλειστικά με υπόγεια εκμετάλλευση.
• Ακόμα, τόσο το επιφανειακό όσο το υπόγειο όρυγμα θα επαναπληρωθούν πλήρως και θα σφραγισθούνμετά το τέλος της εκμετάλλευσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι πλήρης επαναπλήρωση επιφανειακούορύγματος σπανίως συναντάται σε μεταλλευτικά έργα ανά τον κόσμο. Σήραγγα Μαντέμ Λάκκου-Ολυμπιάδας
• Η κατασκευή της σήραγγας Μαντεμ Λάκκου-Ολυμπιάδας συνδεόταν με την κατασκευή του εργοστασίουεμπλουτισμού και της Μεταλλουργίας στο Μαντέμ Λάκκο. Έχουν ήδη κατασκευαστεί τα 2 από τα 8 χλμκαι η ολοκλήρωση της κατασκευής θα επανεξεταστεί μαζί με την μεταλλουργία.
• Επιπλέον, με την τεχνολογία λιθογόμωσης για την παράλληλη αποκατάσταση της περιοχής, το σύνολοτων τελμάτων θα χρησιμοποιείται για την επαναπλήρωση των στοών των μεταλλείων. Συνεπώς δεν υπάρχει πλέον ανάγκη οδικής μεταφοράς των τελμάτων προς απόθεση στον χώρο ξηρής απόθεσης Κοκκινόλακκα. Υποδομή υψηλής περιβαλλοντικής προστασίας ο Χώρος Απόθεσης Κοκκινόλακκα
• Πρόκειται για χώρο απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων και όχι ΧΥΤΕΑ.

ΧΥΤΕΑ

• Έχει κατασκευαστεί με προδιαγραφές ΧΥΤΕΑ και πληροί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τηδιαχείριση μεταλλευτικών καταλοίπων, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ΧΥΤΕΑ. Ωστόσο, χαρακτηρίζεται ως ΧΥΤΕΑ από τις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος λόγω σχετικής ασάφειας του νόμου.
• Η τεχνολογία και οι ανώτερες προδιαγραφές βάσει των οποίων σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και λειτουργεί ο Χώρος Ξηρής Απόθεσης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα, τον καθιστούν μία υποδομή ασύγκριτης υπεροχής αλλά και σημαντικής αξίας για την ασφάλεια και περιβαλλοντικήμέριμνα του τόπου.
• Επισημαίνεται δε ότι κατά το σχεδιασμό έχουν γίνει ειδικές προβλέψεις για την αντισεισμική θωράκιση του έργου.
• Η Ελληνικός Χρυσός έχει υποβάλει στις ελληνικές αδειοδοτικές αρχές πλήρη γεωτεχνικό σχεδιασμό πουέλαβε υπόψη του τη γεωμορφολογία της περιοχής και αναλυτικά σενάρια για τη σταθερότητα τουφράγματος απέναντι σε ακραίες συνθήκες και σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο.

Σύστημα αδιαπέρατης στεγάνωσης

• Επιπλέον, στον Κοκκινόλακκα εφαρμόζεται ένα σύστημα αδιαπέρατης στεγάνωσης από 4 διαφορετικά υλικά με τις πλέον υψηλές προδιαγραφές αντοχής και προστασίας του υπεδάφους από φυσικάφαινόμενα (όπως σεισμό και πλημμύρα), μια επιλογή που μεγιστοποιεί την ασφάλεια τηςεγκατάστασης.
Ακόμα, υλοποιείται εκτεταμένο και real time πρόγραμμα γεωτεχνικής παρακολούθησηςτου χώρου απόθεσης, τα αποτελέσματα του οποίου βρίσκονται επίσης στην πλατφόρμα τουΠρογράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης της Ελληνικός Χρυσός. Υπεύθυνη Διαχείριση εξορυκτικών στερεών και υγρών Αποβλήτων
• Η Ελληνικός Χρυσός έχει υποβάλει ολοκληρωμένες μελέτες πλήρους περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού
με βάση τη νομοθεσία, οι οποίες τεκμηριώνουν τον μη επικίνδυνο χαρακτήρα των εξορυκτικώνστερεών αποβλήτων για το περιβάλλον και τον άνθρωπο.
Οι μελέτες εκπονήθηκαν από τηνεξειδικευμένη στην εκτίμηση επικινδυνότητας προϊόντων και αποβλήτων εταιρεία Eco efficiency Συμβουλευτική και Τεχνική ΕΠΕ με βάση μία σειρά δοκιμών για τον χαρακτηρισμό τουαποβλήτου που εκτέλεσε το Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ σε αντιπροσωπευτικά δείγματα πουελήφθησαν από την ENVECO AE σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα πρότυπα. Ωστόσο, μέχρι σήμεραεκκρεμεί η αποσαφήνιση του νομοθετικού πλαισίου χαρακτηρισμού των εξορυκτικών αποβλήτων απότις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων ετών.

• Σε σχέση με τα υγρά απόβλητα, η ασάφεια του περιβαλλοντικού όρου

β2.β της ΚΥΑ ΕΠΟ του έργου μας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας και η έλλειψη πίνακα συγκεκριμένων ορίων ποιότητας υγρών αποβλήτωνσε αυτήν χρησιμοποιείται συστηματικά από το ΤΕΠ/ΣΕΒΕ για τον καταλογισμό παραβάσεων.Ενδεικτικό είναι ότι, σύμφωνα με την ερμηνεία του ΤΕΠ/ΣΕΒΕ, η ποιότητα των υγρών αποβλήτωνμεταλλείου πρέπει να είναι δέκα φορές καλύτερη από αυτή του πόσιμου νερού.Μέχρι σήμερα εκκρεμεί η αποσαφήνιση του περιβαλλοντικού όρου
β2.β που θα διαχωρίζει τηνποιότητα επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων από αυτή των αποδεκτών, καθώς και ο καθορισμός τωνορίων διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Προστασία υδροφόρου ορίζοντα & κατανάλωση υδάτων

Μεταλλευτικές εργασίες

• Στην περιοχή των Σκουριών ρέουν ετησίως 13 εκατ. κυβικά μέτρα νερού στη θάλασσα. Για τιςμεταλλευτικές εργασίες θα χρησιμοποιούνται μόνο 1,5 εκ. κυβικά. Άλλες 500.000 κυβικά μέτρακαλύπτουν τις ετήσιες ανάγκες της περιοχής (Στρατώνι, Ιερισσός, Νέα Ρόδα και Ουρανούπολη).Επομένως υπολείπονται 11 εκατ. κυβικά που θα εξακολουθήσουν να ρέουν στην θάλασσα.
• Τα νερά που θα αντλούνται για την αποστράγγιση του μεταλλείου των Σκουριών θα επανεισπιέζονταιστο έδαφος και θα καταλήγουν στον ίδιο υδροφόρο ορίζοντα. Ποιότητα ατμόσφαιρας και περιεκτικότητα σε αμιαντούχα υλικά
• Σειρά μελετών (ορυκτολογική-πετρογραφική μελέτη δειγμάτων πετρωμάτων από την ΕπιθεώρησηΒορείου Ελλάδος) και γνωμοδοτήσεων (Διεύθυνσης Ορυκτών Φυσικών Πόρων του ΙΓΜΕ)επιβεβαιώνουν τη μη ύπαρξη αμιάντου στο κοίτασμα των Σκουριών. Επιπλέον, δεν υφίσταταιαπολύτως καμία μελέτη που να επιβεβαιώνει την παρουσία επιβλαβών για την υγεία στοιχείων στοκοίτασμα των Σκουριών.

Ελληνικός χρυσός

• Από πλευράς της, η Ελληνικός Χρυσός παρακολουθεί και διασφαλίζει ότι οι εκπομπές σκόνηςδιατηρούνται σε επίπεδα σταθερά χαμηλότερα από τα επιτρεπτά, και δεν παρουσιάζουν καμίαεπίπτωση στην ανθρώπινη υγεία ή στο φυσικό περιβάλλον.
• Μάλιστα, στις Σκουριές όπου η υγρασία είναι τουλάχιστον 15%, η σκόνη δεν αποκολλάται από τοέδαφος, κάτι που ισχύει ακόμα και σε ενδεχόμενα ακραίων θερμοκρασιών.
• Επιπλέον, η εταιρεία έχει ενσωματώσει στη λειτουργία της τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες για τησυνεχή, επιφανειακή και υπόγεια, καταγραφή της ποιότητας αέρα και διαρκώς επενδύει στην υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών παρακολούθησης του αποτυπώματος από τη δραστηριότητά της.

Περιβαλλοντική αποκατάσταση από παλαιά τέλματα

• Η Ελληνικός Χρυσός έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο έργο αποκατάστασης στη χώρα, έχοντας επενδύσει περισσότερα από €100 εκατ. για την απομάκρυνση πάνω από 3 εκ. τόνωνμεταλλευτικών καταλοίπων παλαιότερων ιδιοκτησιών των μεταλλείων.
• Οι εργασίες αποκατάστασης ανεστάλησαν το 2019 κατόπιν παρέμβασης της υπηρεσίας περιβαλλοντικήςεπιθεώρησης στην Δημόσια Διοίκηση. Έκτοτε, και παρά την σειρά τεκμηρίων και μελετών που ηεταιρεία προσκόμισε αναφορικά με τον χαρακτηρισμό των εν λόγω αποβλήτων ως μη επικίνδυνων,μέχρι σήμερα δεν έχουν ανακληθεί τα έγγραφα περί της υποτιθέμενης επικινδυνότητάς τους.

Εμπεριστατωμένες μελέτες

• Ωστόσο, η εταιρεία έχει εκπονήσει και νέες πρόσθετες εμπεριστατωμένες μελέτες που αποδεικνύουν για πολλοστή φορά τον μη επικίνδυνο χαρακτήρα των παλαιών τελμάτων με βάση τις οποίεςπρογραμματίζει την επανεκκίνηση των εργασιών. Διαφύλαξη του δάσους των Σκουριών
• Το δάσος των Σκουριών είναι ένα δάσος δρυός, ηλικίας περίπου 30 ετών με ετήσια αποψιλωτική διαχείριση για την παραγωγή καυσόξυλων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστείαρχέγονο.
• Η όποια παρέμβαση στην περιοχή από τη δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός γίνεται με τη λήψηόλων των προβλεπόμενων αδειών, ενώ στις περιοχές όπου ολοκληρώνονται τα επιμέρους έργα, το φυσικό τοπίο αποκαθίσταται άμεσα και παράλληλα με την εξέλιξη των υπολοίπων έργων. Αποκατάσταση της παραλίας Στρατωνίου

• Η κυβέρνηση ικανοποίησε το 2020 ένα διαχρονικό αίτημα του Δήμου για την παραχώρηση της παραλίαςΣτρατωνίου από το Δημόσιο στο Δήμο, ώστε να καταστεί εφικτή η διαδικασία αποκατάστασης της.

• Πλέον ο δρόμος είναι ανοικτός και η Ελληνικός Χρυσός έχει εκφράσει την πρόθεση να αναλάβει το έργοεκπόνησης της Τεχνικής Μελέτης για την αποκατάσταση και την ανάπλαση της Παραλίας Στρατωνίου.Στο πλαίσιο αυτό, έχει προχωρήσει στην ανάδειξη του μελετητικού γραφείου για τον σχεδιασμό και αδειοδότηση του έργου. Υποτιθέμενες περιβαλλοντικές παραβάσεις

• Η Ελληνικός Χρυσός συμμορφώνεται απόλυτα με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τηρεί απαρέγκλιτα της διατάξεις της.

• Οι ανοιχτές υποθέσεις για υποτιθέμενες περιβαλλοντικές παραβάσεις βασίζονται σε ανακριβείς και ατεκμηρίωτες εκθέσεις ελέγχων από το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, τις οποίες η εταιρεία έχει προσβάλλει στη δικαιοσύνη.
• Σε κάθε περίπτωση, έχουν υποβληθεί τεκμηριωμένα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ουδεμία ρύπανση ήυποβάθμιση του περιβάλλοντος έχει επέλθει από τη μεταλλευτική δραστηριότητα. Αντιθέτως, υπάρχουνμετρήσιμα δεδομένα για τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος.
• Επιπλέον, έως σήμερα έχουν εκδοθεί 24 θετικές αποφάσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Radar.gr.