Επενδύσεις για τον “πράσινο” και ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας. Περαιτέρω προσπάθειες για την σταδιακή απομείωση του δημόσιου χρέους και των ελλειμμάτων που προκάλεσε η πανδημία και απλοποίηση των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτοί ορίζονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Αυτά είναι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (Ecofin), μετά την συνάντηση των 27 υπουργών Οικονομικών των κρατών – μελών της ΕΕ η οποία έλαβε χώρα σήμερα στις Βρυξέλλες.

Το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε ότι το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, ητοι ο κύκλος συντονισμού της οικονομικής, δημοσιονομικής, εργασιακής και κοινωνικής πολιτικής εντός της ΕΕ που ουσιαστικά έχει τροποποιηθεί λόγω της πανδημίας, θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιον τρόπο ώστε τα κράτη – μέλη της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της πανδημικής κρίσης ενισχύοντας έτσι τη σύγκλιση μεταξύ των οικονομιών της ΕΕ. Ωστόσο τόσο το Συμβούλιο της ΕΕ, όσο και η Ευρωπαική Επιτροπή υπογράμμισαν ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει να συνεχίσει να διασφαλίζει “μια ολοκληρωμένη εποπτεία των δημοσιονομικών, χρηματοπιστωτικών, οικονομικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης και θα πρέπει να παρακολουθεί στενά τους πιθανούς κινδύνους και τις πιθανές προκλήσεις και να εντοπίζει κενά πολιτικής”

Ecofin: Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ecofin “Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, κάτι που θα αποτελέσει τον βασικό μοχλό για την ανάκαμψη. Θα προωθεί τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την εύρυθμη λειτουργία των αγορών εργασίας και την κοινωνική ένταξη”. Οι 27 υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ ζητούν επίσης την ταχεία επιστροφή στα βασικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στον κύκλο του 2022, ιδίως την επαναφορά των εκθέσεων ανά χώρα και των συστάσεων ανά χώρα, ωστόσο αυτές οι εκθέσεις και οι συστάσεις θα πρέπει στο εξής να λαμβάνουν υπόψη όλες τις προκλήσεις (σ.σ οικονομικές, δημοσιονομικές και το ζήτημα της ανεργίας) που αντιμετωπίζει ένα έκαστο κράτος -μέλος της ΕΕ.

Παράλληλα το Ecofin υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να επανέλθουν σε ισχύ τα μέτρα του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης από το 2023 (σ.σ δημόσιο χρέος στο 60% του ΑΕΠ και έλλειμμα στο 3%), ωστόσο κάτι τέτοιο θα πρέπει να συμβεί με τρόπο “ευέλικτο”, που θα εγγυάται την οικονομική ανάπτυξη από τις ασύμμετρες επιπτώσεις αυτής της κρίσης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η δημοσιονομική πολιτική είναι ευέλικτη και προσαρμοσμένη στις περιστάσεις.

Ωστόσο, οι 27 υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ τόνισαν ότι θα συνεχίσουν τις συζητήσεις για την πιθανή αναθεώρηση ή ακόμα και επικαιροποίηση των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης καθώς και της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών, η οποία αποσκοπεί στον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση δυνητικά επιβλαβών μακροοικονομικών ανισορροπιών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την οικονομική σταθερότητα μιας συγκεκριμένης χώρας της ΕΕ, της ζώνης του ευρώ ή της ΕΕ στο σύνολό της.