Στο 1 δισ. ευρώ εκτιμάται το ύψος της ρευστότητας που θα διατεθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα από δύο εγγυοδοτικά ταμεία που απευθύνονται στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Το ένα εξ αυτών, το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων» το οποίο θα διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και θα διατεθούν δάνεια κυρίως επενδυτικού σκοπού συνολικού ύψους έως 500 εκατ. ευρώ, τέθηκε ήδη εν λειτουργία την περασμένη εβδομάδα.

Το έτερο, το οποίο είναι χρηματοδοτικό εργαλείο που θα διαχειριστεί η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, αποτελεί ουσιαστικά τον τρίτο κύκλο του προγράμματος εγγυοδοσίας επιχειρήσεων (σ.σ. αποκαλείται «μικρό εγγυοδοτικό») και απευθύνεται αποκλειστικά στις πολύ μικρές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 200.000, οι οποίες θα μπορούν να λάβουν δάνεια κεφαλαίου κίνησης έως 50.000 ευρώ.

Το συνολικό ποσό των δανείων που διατεθούν μέσω του «μικρού εγγυοδοτικού» υπολογίζεται στα 460 εκατ. ευρώ.

Η ενεργοποίηση του εν λόγω Ταμείου, αναμένεται να γίνει άμεσα, καθώς το μόνο που απομένει είναι η έγκριση της Κομισιόν ώστε να ενταχθεί στο καθεστώς του Προσωρινού Πλαισίου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομία.

Είναι το μέγεθος των επιχειρήσεων πρόβλημα για τη οικονομία;

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων

Το εγγυοδοτικό κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ και με την τραπεζική μόχλευση θα δημιουργήσει χαρτοφυλάκια δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων αξίας πάνω από 500 εκατ. ευρώ.

Οι πόροι του συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, μέρος των οποίων προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) – ΕΣΠΑ 2014-2020.

Επιλέξιμες για δανειοδότηση, είναι νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων του Κανονισμού ήσσονος σημασίας (de minimis) EE 1407/2013.

Το μέγιστο ύψος δανείου είναι 1.875.000 ευρώ, συναρτώμενο με την χρονική διάρκεια αποπληρωμής του και υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 de minimis.

Επισημαίνεται ότι τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα για εκταμίευση μέχρι και τις 31.12.2023.

Νέο Πρόγραμμα Εγγυημένης Χρηματοδότησης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Η εγγυητική κάλυψη

Η εγγύηση καλύπτει το 80% των ζημιών κάθε δανείου, με ανώτατο όριο 25% για την κάλυψη των ζημιών στο σύνολο του χαρτοφυλακίου κάθε τράπεζας. Η μέγιστη διάρκεια της εγγύησης είναι 10 έτη.

Η εγγύηση παρέχεται με μηδενική προμήθεια εγγυοδοσίας. Το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης της ενίσχυσης (ΑΙΕ) είναι συνάρτηση του ύψους του δανείου και της χρονικής διάρκεια αποπληρωμής του και υπολογίζεται από την τράπεζα κατά την στιγμή χορήγησης του δανείου.

Όπως προαναφέρθηκε, η διαχείριση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων έχει ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund, EIF).

Ωστόσο, τα αιτήματα των επιχειρήσεων υποβάλλονται πρώτα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr απ’ όπου μετά την οριστικοποίηση της υποβολής λαμβάνεται ο μοναδικός κωδικός κάθε αιτήματος. Εν συνεχεία, οι υποψήφιοι δανειολήπτες υποβάλλουν τα αιτήματα χρηματοδότησής τους και τον φυσικό φάκελο προς αξιολόγηση στις συνεργαζόμενες τράπεζες οι οποίες είναι οι εξής:

  • Τράπεζα Πειραιώς
  • Εθνική Τράπεζα
  • Eurobank
  • Attica Bank
  • ProCredit Bank

Για περισσότερες πληροφορίες οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται είτε στις συνεργαζόμενες τράπεζες είτε στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στο τηλεφωνικό κέντρο: 801 11 36 300 (από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Δείτε όλες τις  τελευταίες Ειδήσεις  από την  Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Radar.gr.