Από τις 2 Αυγούστου 2024 ξεκινά από την ΑΒΑΞ η διανομή μερίσματος καθαρού ποσού 0,0285 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η ΑΒΑΞ ΑΕ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 12.06.2024 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ύψους €0,03 ανά μετοχή για την οικονομική χρήση 2023.

Το ανωτέρω μεικτό ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου ποσοστού 5%, ήτοι €0,0015 ανά μετοχή, συνεπώς το καθαρό ποσό του μερίσματος το οποίο θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει σε €0,0285 ανά μετοχή.

Δικαιούχοι λήψης μερίσματος για την οικονομική χρήση 2023 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τρίτης 30.07.2024 (record date), ενώ ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος λήψης μερίσματος έχει ορισθεί η Δευτέρα 29.07.2024.

Η απόδοση της χρηματικής διανομής προς τους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Παρασκευή 02.08.2024 ως ακολούθως:

Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής

α) σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα την ενότητα Χ μέρος 2,

β) σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή των οφειλόμενων ποσών θα πραγματοποιείται:

i) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής (στους νόμιμους κληρονόμους μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης αυτών) και

ii) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.»

Το νέο ΔΣ

Με ξεχωριστή ανακοίνωση, η ΑΒΑΞ γνωστοποιεί ότι κατόπιν της από 12.06.2024 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το εν λόγω διοικητικό όργανο συγκροτήθηκε την 12.06.2024 σε σώμα ως εξής:

1. Χρήστος Ιωάννου, Πρόεδρος

2. Κωνσταντίνος Κουβαράς, Αναπληρωτής Πρόεδρος & Εντεταλμένος Σύμβουλος

3. Αικατερίνη Πιστιόλη, Αντιπρόεδρος [Μη Εκτελεστικό Μέλος]

4. Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Διευθύνων Σύμβουλος

5. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

6. Αντώνιος Μιτζάλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

7. Αθηνά Ηλιάδη, Εντεταλμένη Σύμβουλος

8. Χρίστος Σιάτης, Σύμβουλος [Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος]

9. Μιχαήλ Χατζηπαύλου, Σύμβουλος [Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος]

10. Θεοδώρα Μονοχάρτζη, Σύμβουλος [Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος]

11. Παύλος Κανελλόπουλος, Σύμβουλος [Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος]

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη με τριετή θητεία, ήτοι έως 11.06.2027, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίσθηκαν κατόπιν της διαπίστωσης ότι πληρούν τους όρους ανεξαρτησίας όπως καθορίζονται στο άρθρο 9 του Ν.4706/2020.

Διαβάστε ακόμη