Σε αύξηση της κερδοφορίας κατά 25% στοχεύει για το 2023 η διοίκηση της Alpha Bank, επικεντρώνοντας στην καταβολή μερίσματος προς τους μετόχους της σε συνδυασμό με την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και την περαιτέρω μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων κάτω από το 7%.

«Η μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους μας παραμένει βασική μας στρατηγική» επεσήμανε ο CEO του ομίλου της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης μιλώντας στο πλαίσιο της ενημέρωσης των επενδυτών για τα αποτελέσματα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης κατά την οποία ο Όμιλος επανήλθε σε κερδοφορία, καταγράφοντας καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους 398 εκατ. ευρώ.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Τράπεζας, σύμφωνα με την διοίκηση επικεντρώνονται «στην ανάπτυξη και στη δημιουργία αξίας μέσω της παροχής χρηματοδότησης σε επιχειρηματικές δραστηριότητες με κριτήριο την απόδοση κεφαλαίου σταθμισμένη για τον κίνδυνο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για καταβολή μερισμάτων». Στο πλαίσιο αυτό η διοίκηση αναμένεται να παρρουσιάσει το δεύτερο τρίμηνο του έτους το επικαιροποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο με τους στόχους της νέας χρονιάς.

Σύμφωνα με την διοίκηση παρά τις προκλήσεις σε μακροοικονομικό επίπεδο συνεχίζεται απρόσκοπτα η επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου, με αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων (+10% στην Ελλάδα και +9% στις διεθνείς δραστηριότητες σε ετήσια βάση), επιτάχυνση της αύξησης του καθαρού εσόδου τόκων επωφελούμενη από τα υψηλότερα επιτόκια, διαφοροποίηση των πηγών εσόδων μέσω της ενίσχυσης των προμηθειών, περαιτέρω εξοικονόμηση κόστους παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, βελτίωση της ποιότητας του Δανειακού χαρτοφυλακίου, οργανική δημιουργία κεφαλαίων καθώς και περαιτέρω πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων αναφορικά με την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).

Σε επίπεδο τριμήνου με βάση τα αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν χθες τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 62,6 εκατ. ευρώ μη συμπεριλαμβανομένων α) των μη επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων ύψους 16 εκατ. ευρώ, β) της επίπτωσης των συναλλαγών μη εξυπηρετούμενων δανείων 36 εκατ. εκατ. γ) των εσόδων από διακοπείσες δραστηριότητες και άλλες συναλλαγές ύψους 5 εκατ.ευρώ και δ) των φόρων σχετιζόμενων με τα παραπάνω, ύψους 5 εκατ. ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 10% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα καθαρής πιστωτικής επέκτασης ύψους 2,4 δισ. ευρώ προς επιχειρήσεις, ξεπερνώντας τον στόχο ύψους 2,2 δισ. ευρώ που είχε τεθεί για το 2022.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) του Ομίλου ανήλθε σε 7,8% έναντι 13,1% το προηγούμενο έτος, μειωμένος κατά 20 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η μείωση κατά 400 εκατ. ευρώ. το 2022 σε οργανικό επίπεδο, αντικατοπτρίζει σύμφωνα με την διοίκηση την ανθεκτική επίδοση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου και τη μείωση της περιμέτρου των NPEs, ως αποτέλεσμα της τακτικής εξυπηρέτησής τους. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα του Ομίλου ανήλθαν σε 3,1 δισ. ευρώ εκ των οποίων ποσοστό 78% είναι ιδιωτών με εξασφαλίσεις. Ο δείκτης κάλυψης ανήλθε σε 41%.

Το 2022, το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε 1,3 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 3,8% σε ετήσια βάση, λόγω της μείωσης της περιμέτρου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ως αποτέλεσμα των συναλλαγών που έλαβαν χώρα το 2021. Το καθαρό έσοδο τόκων αυξήθηκε κατά 17,4% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε 398,1 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της αύξησης των επιτοκίων καθώς και των ενισχυμένων εσόδων χρεογράφων, τα οποία αντιστάθμισαν το κόστος έκδοσης ομολόγων (MREL) και το υψηλότερο κόστος των καταθέσεων. Σε ετήσια βάση, τα λαθαρά έσοδα από προμήθειες παρέμειναν σταθερά, ενώ λαμβανομένης υπόψη της απόσχισης του τομέα αποδοχής συναλλαγών καρτών και λοιπών εκτάκτων εσόδων, σημείωσαν αύξηση 9,1%. Τα λειτουργικά έσοδα σημείωσαν αύξηση 2,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 3,3 δισ. ευρώ ή 7% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 50,2 δισ. ευρώ. Οι προθεσμιακές καταθέσεις αυξήθηκαν σε 14% του συνόλου των καταθέσεων (+1 ποσοστιαία μονάδα) και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα ανέλθουν στο 30% του συνόλου των καταθέσεων, λόγω της στροφής των καταθετών σε προϊόντα με καλύτερες αποδόσεις.

Ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών CET 1, με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ ανήλθε σε 12,5%2, ενισχυμένος κατά 120 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο έτος και 40 μονάδες βάσης σε σχέση με το γ’ τρίμηνο. Οι κεφαλαιακοί δείκτες αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω το 2023 κατά 60 μονάδες βάσης, επωφελούμενοι από τις προγραμματισμένες συνθετικές τιτλοποιήσεις.

Ο δείκτης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) διαμορφώθηκε σε 7%. Οι επιδόσεις σε λειτουργικό επίπεδο αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την κερδοφορία σε περίπου 9% το 2023.

Διαβάστε περισσότερα