Τη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας για τη δημιουργία στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα αποδοχής καρτών και εκκαθάρισης συναλλαγών στην Ελλάδα ανακοίνωσε με τη Nexi η Alpha Bank.

Ειδικότερα, σε συνέχεια της κατάρτισης Μνημονίου Συνεργασίας τον Αύγουστο του 2021, η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Άλφα Τράπεζα Α.Ε. (η “Alpha Bank”) συνήψε δεσμευτική συμφωνία με τη Nexi S.p.A. για τη δημιουργία στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα αποδοχής καρτών και εκκαθάρισης συναλλαγών της Alpha Bank στην Ελλάδα (ο «Τομέας Αποδοχής Καρτών και Εκκαθάρισης Συναλλαγών») μέσω, μεταξύ άλλων:

  1. της μεταβίβασης της δραστηριότητας του Τομέα Αποδοχής Καρτών και Εκκαθάρισης Συναλλαγών από την Alpha Bank δι’ απόσχισης σε νεοσυσταθείσα εταιρεία (η «Νέα Εταιρεία»),
  2. της πώλησης στη Nexi ποσοστού 51% της Νέας Εταιρείας, υπό την αίρεση της πλήρωσης ορισμένων αναβλητικών αιρέσεων, και
  3. της σύναψης από τα μέρη μακροπρόθεσμης σύμβασης προώθησης και διανομής, με την οποία θα παρέχεται στη Νέα Εταιρεία πρόσβαση στο δίκτυο της τράπεζας, με σκοπό τη διανομή προϊόντων αποδοχής συναλλαγών με κάρτες και την παροχή υπηρεσιών σε επιχειρηματικούς Πελάτες της Alpha Bank στην Ελλάδα (η «Συναλλαγή»).

Η συμφωνηθείσα Επιχειρηματική Αξία (ΕΑ) της Συναλλαγής ορίστηκε στο ποσό των Ευρώ 307 εκατ. για το 100% του Τομέα Αποδοχής Καρτών και Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Alpha Bank.

Ακόμη συμφωνήθηκε πρόσθετο τίμημα ποσού έως Ευρώ 60 εκατ. (για το 100% της ΕΑ του Τομέα Αποδοχής Καρτών και Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Alpha Bank) με τη μορφή πρόσθετων αποδόσεων (earn-outs) πληρωτέων έως το τέταρτο έτος λειτουργίας της Νέας Εταιρείας υπό την αναβλητική αίρεση επίτευξης ορισμένων οικονομικών στόχων.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της πλήρωσης ορισμένων αναβλητικών αιρέσεων (συμπεριλαμβανομένης της λήψης εποπτικών αδειών και εγκρίσεων κατά την κείμενη νομοθεσία) και αναμένεται να λάβει χώρα εντός του α΄ εξαμήνου του 2022.