Στα 211,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της Alpha Bank για το α’ τρίμηνο του 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 75% σε τριμηνιαία βάση ή 89,9% σε ετήσια βάση, λόγω του υψηλότερου Κύριου Αποτελέσματος προ Προβλέψεων (+19,7%), καθώς και της περαιτέρω εξομάλυνσης του Κόστους Πιστωτικού Κινδύνου.

Ο Δείκτης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων με βάση τα Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκε σε 13,5%, τα Προσαρμοσμένα Κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε
€0,092, ενώ ο Δείκτης FL CET1 σημείωσε αύξηση 35 μ.β. σε τριμηνιαία βάση.

Το Χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων του Ομίλου αυξήθηκε κατά €0,2 δισ. και ανήλθε σε €29,9, δισ., αυξημένο κατά 1% σε τριμηνιαία βάση και 6% σε ετήσια βάση μη λαμβάνοντας υπόψη την αναταξινόμηση της Alpha Bank Romania. Η επίδοση του α’ τριμήνου καθώς και οι επερχόμενες προγραμματισμένες εκταμιεύσεις επιβεβαιώνουν τις προοπτικές για το 2024.

Οι καταθέσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά €1,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €47,3 δισ., σε αντιστοιχία με την εξέλιξη των υπολοίπων καταθέσεων του τραπεζικού συστήματος καθώς και λόγω των αποπληρωμών δανείων. Τα υπό Διαχείριση Περιουσιακά Στοιχεία (AUMs) αυξήθηκαν κατά €1.5 δισ. σε τριμηνιαία βάση ή 9% και 48% σε ετήσια βάση.

Συνολικά, οι καταθέσεις και τα AUMs ενισχύθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση. Οι προθεσμιακές καταθέσεις ως ποσοστό των εγχώριων καταθέσεων της Τράπεζας παρέμειναν αμετάβλητες στο 25% (εξαιρουμένων των καταθέσεων φορέων του Δημοσίου), με την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων ως ποσοστό της αύξησης των επιτοκίων της αγοράς (beta) να εξελίσσεται με
μειωμένο ρυθμό έναντι του αναμενόμενου.

Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου παρέμεινε αμετάβλητος σε 6% , καθώς η αναταξινόμηση δανείων με την εγγύηση κρατικών φορέων ύψους €0,1 δισ. στην περίμετρο των χαρτοφυλακίων ΜΕΑ, βάσει εποπτικών απαιτήσεων, αντιστάθμισε τις ενισχυμένες εκροές που προέκυψαν
από την τακτική εξυπηρέτηση των δανείων (curings) και τις αποπληρωμές . Λαμβανομένης υπόψη της συναλλαγής «Gaia», ο Δείκτης ΜΕΑ ανέρχεται σε 5,7%, μειωμένος κατά 25 μονάδες βάσης.

Το κόστος πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 69 μ.β. σε συμφωνία με τον στόχο της Διοίκησης.

Ο Δείκτης FL CET1 ενισχύθηκε κατά 35 μ.β. σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2023, ως αποτέλεσμα της θετικής συνεισφοράς κατά 67 μ.β. από την οργανική κερδοφορία του τριμήνου, της αρνητικής επίπτωσης κατά 2 μ.β. από συναλλαγές και 7 μονάδες βάσης από λοιπά εποπτικά στοιχεία καθώς και 24 μ.β. λαμβανομένης υπόψη της πρόβλεψης για διανομή μερίσματος σε ποσοστό περίπου 35% από τα κέρδη για το 2024. Λαμβανομένης υπόψη της θετικής επίπτωσης στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία τουΕνεργητικού (RWAs), ο Δείκτης FL CET1, διαμορφώθηκε σε 16,2%3 και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 20,9%3

Η Ενσώματη Καθαρή Αξία της Τράπεζας ανήλθε σε €6,6 δισ., 13% υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 ως αποτέλεσμα της ανοδικής τάσης που παρουσιάζει η οργανική κερδοφορία της Τράπεζας.

Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε €420,2 εκατ., μειωμένο κατά 4,2% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα του μικρότερου ημερολογιακά τριμήνου, του αυξημένου κόστους αντιστάθμισης κινδύνου καθώς και της εμπροσθοβαρούς έκδοσης ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

Το Καθαρό έσοδο Τόκων ενισχύθηκε κατά 9,6% σε ετήσια βάση.

Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ανήλθαν σε €96,3 εκατ., μειωμένα κατά 3% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω εποχικότητας, ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκαν κατά 18% με την αύξηση να προέρχεται από όλες τις επιμέρους κατηγορίες.

 Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 3,1% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €200,4 εκατ. ως αποτέλεσμα μειωμένων εισφορών που καταγράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο προς το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (SRF). Σε ετήσια βάση, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 2,5%, λόγω των μειωμένων εισφορών SRF, της αύξησης στις αμοιβές Προσωπικού ως αποτέλεσμα μεταβλητών αποδοχών λόγω ανταποδοτικότητας καθώς και των αυξημένων αποσβέσεων σχετιζόμενων με επενδύσεις σε υποδομές πληροφορικής. Ο Δείκτης Εξόδων προς Έσοδα του Ομίλου μειώθηκε κατά 287 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε 38,4%.

 Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε €321,7 εκατ., μειωμένο κατά 8,9% σε τριμηνιαία βάση ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκε κατά 19,7%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των Καθαρών Εσόδων από Τόκους καθώς και της βελτιωμένης λειτουργικής αποδοτικότητας.

Το α’ τρίμηνο, το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου, μη συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών ΜΕΑ, διαμορφώθηκε σε 69 μ.β., ενώ εξαιρουμένων των εξόδων διαχείρισης και των εξόδων που
σχετίζονται με συναλλαγές συνθετικής τιτλοποίησης ανήλθε σε 43 μονάδες βάσης, αντανακλώντας την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ.

Τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους, τα οποία ανήλθαν σε €221,6 εκατ. το α’ τρίμηνο 2024, ορίζονται ως τα Καθαρά κέρδη / (Ζημιές) μετά τον φόρο εισοδήματος που ανήλθε σε €211,1 εκατ. μη συμπεριλαμβανομένων: α) των μη επαναλαμβανόμενων Λειτουργικών Εξόδων ύψους €1,3 εκατ., β) της επίπτωσης των συναλλαγών ΜΕΑ ύψους €6,6 εκατ. και γ) των Λοιπών αναπροσαρμογών και Φόρων σχετιζόμενων με τα παραπάνω ύψους €2,9 εκατ.

Διαβάστε ακόμη: