Σκυλακάκης: Χωρίς εισφορά αλληλεγγύης και το 2022 για τον ιδιωτικό τομέα

Και για το 2022 τα εισοδήματα του ιδιωτικού τομέα δεν θα επιβαρυνθούν με εισφορά αλληλεγγύης. Αυτό διευκρίνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης στο ραδιόφωνο του Πρώτου Θέματος

Ç ÄéáñêÞò ÅðéôñïðÞ Ïéêïíïìéêþí ÕðïèÝóåùí èá óõíåäñéÜóåé ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò: ÓõíÝ÷éóç ôçò óõæÞôçóçò åðß ôïõ ðñïó÷åäßïõ ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý 2021 (3ç óõíåäñßáóç). ÃÅÍÉÊÏÉ ÅÉÓÇÃÇÔÅÓ: ×áñÜëáìðïò (ÌðÜìðçò) Ðáðáäçìçôñßïõ, Åõôõ÷ßá Á÷ôóéüãëïõ, Êùíóôáíôßíïò Óêáíäáëßäçò, Íéêüëáïò Êáñáèáíáóüðïõëïò, Âáóßëåéïò ÂéëéÜñäïò êáé Êñßôùí - Çëßáò ÁñóÝíçò. ÅÉÄÉÊÏÉ ÅÉÓÇÃÇÔÅÓ: Ãåþñãéïò ÁìõñÜò, Ôñýöùí ÁëåîéÜäçò, Ãåþñãéïò Áñâáíéôßäçò, ÄéáìÜíôù ÌáíùëÜêïõ, Êùíóôáíôßíïò ×Þôáò êáé Ãåþñãéïò ËïãéÜäçò.

Ο Θ. Σκυλακάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε πως «και για το 2022 η πρόβλεψή μας είναι για τον ιδιωτικό τομέα ότι δεν θα υπάρχει εισφορά αλληλεγγύης. Αυτό που δεν μπορώ να σας πω είναι εάν θα υπάρχει η επέκτασή της απαλλαγής και για τους υπολοίπους (εκτός ιδιωτικού τομέα)».

Νωρίτερα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών αναφερόμενος στο καθεστώς του Συμφώνου Σταθερότητας είχε επισημάνει πως «ξέρουμε ότι και το 2022 θα έχουμε πιθανότατα την γενική ρήτρα διαφυγής. Γενικής ρήτρα διαφυγής σημαίνει δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι δεν έχεις την πίεση να πετύχεις τους στόχους, το δεύτερο είναι ότι δεν μπορείς να πάρεις μόνιμα μέτρα».

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Radar.gr.

Exit mobile version