ΟΣΥ: αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τους υποψήφιους

Αφορούν σε 367 θέσεις προσωπικού οδηγών λεωφορείων και 56 θέσεις τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων

Η Ο.ΣΥ. ολοκλήρωσε και ανακοινώνει την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των υποψηφίων για την πλήρωση 367 θέσεων προσωπικού Δ.Ε. οδηγών λεωφορείων και 56 θέσεων Δ.Ε. τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με την υπ.αριθ. 1/2020 (ΑΔΑ:9137465ΧΘΞ-ΥΓ0) προκήρυξη.

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναρτώνται στην ιστοσελίδα  της εταιρείας και βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών ενώπιον του ΑΣΕΠ.

Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων στο διαδικτυακό τόπο της Ο.ΣΥ. κι ορίζεται ειδικότερα, από την 11η Δεκεμβρίου έως και την πάροδο της 15ης Δεκεμβρίου.

Η υποβολή των ενστάσεων, όπως η Προκήρυξη του ΑΣΕΠ ορίζει, γίνεται μέσω fax στο 210-6400241, 210-6400686 ή μέσω email στο prosl.enstasi@asep.gr.

Στην ένσταση θα πρέπει να επισυνάπτεται παράβολο 20€ αλλιώς η ένσταση δεν θα εξετάζεται.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προμηθευτεί το παράβολο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) επιλέγοντας – Φορέας Δημοσίου –Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από το διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων  (www.gsis.gr).

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος.

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμό του μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Exit mobile version