ΜΜΜ: δημοσιοποιήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τις προσλήψεις στη ΣΤΑΣΥ

Η προκήρυξη αφορά σε 186 θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ΤΕ και ΔΕ διαφόρων ειδικοτήτων

Δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο της ΣΤΑ.ΣΥ. οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων της προκήρυξης 1/2020 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την πλήρωση 186 θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΤΕ και ΔΕ διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου του ν. 4722/2020, στις Σταθερές Συγκοινωνίες.

Κατά των προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε 5 ημέρες που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής τους.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από τις 10/12/2020, ημέρα Πέμπτη έως και τις 14/12/20 ημέρα Δευτέρα και η άσκηση της ένστασης γίνεται αποκλειστικά μέσω fax στα 210-6400241, 210-6400686 ή μέσω e-mail στο prosl.enstasi@asep.gr.

Στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο 20€ αλλιώς η ένσταση δεν εξετάζεται.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας → Φορέας Δημοσίου → Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Για λόγους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους αριθμούς πρωτοκόλλου οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 2144141173 & 2144141213, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

Exit mobile version